Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 1
2007 1
2008 1
2012 1
2013 3
2014 2
2015 2
2016 5
2017 3
2018 8
2019 9
2020 9
2021 12
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

56 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19.
Hu B, Guo H, Zhou P, Shi ZL. Hu B, et al. Nat Rev Microbiol. 2021 Mar;19(3):141-154. doi: 10.1038/s41579-020-00459-7. Epub 2020 Oct 6. Nat Rev Microbiol. 2021. PMID: 33024307 Free PMC article. Review.
A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD, Chen J, Luo Y, Guo H, Jiang RD, Liu MQ, Chen Y, Shen XR, Wang X, Zheng XS, Zhao K, Chen QJ, Deng F, Liu LL, Yan B, Zhan FX, Wang YY, Xiao GF, Shi ZL. Zhou P, et al. Among authors: hu b. Nature. 2020 Mar;579(7798):270-273. doi: 10.1038/s41586-020-2012-7. Epub 2020 Feb 3. Nature. 2020. PMID: 32015507 Free PMC article.
Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor.
Ge XY, Li JL, Yang XL, Chmura AA, Zhu G, Epstein JH, Mazet JK, Hu B, Zhang W, Peng C, Zhang YJ, Luo CM, Tan B, Wang N, Zhu Y, Crameri G, Zhang SY, Wang LF, Daszak P, Shi ZL. Ge XY, et al. Among authors: hu b. Nature. 2013 Nov 28;503(7477):535-8. doi: 10.1038/nature12711. Epub 2013 Oct 30. Nature. 2013. PMID: 24172901 Free PMC article.
Bat origin of human coronaviruses.
Hu B, Ge X, Wang LF, Shi Z. Hu B, et al. Virol J. 2015 Dec 22;12:221. doi: 10.1186/s12985-015-0422-1. Virol J. 2015. PMID: 26689940 Free PMC article. Review.
Addendum: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD, Chen J, Luo Y, Guo H, Jiang RD, Liu MQ, Chen Y, Shen XR, Wang X, Zheng XS, Zhao K, Chen QJ, Deng F, Liu LL, Yan B, Zhan FX, Wang YY, Xiao GF, Shi ZL. Zhou P, et al. Among authors: hu b. Nature. 2020 Dec;588(7836):E6. doi: 10.1038/s41586-020-2951-z. Nature. 2020. PMID: 33199918 No abstract available.
Origin and cross-species transmission of bat coronaviruses in China.
Latinne A, Hu B, Olival KJ, Zhu G, Zhang L, Li H, Chmura AA, Field HE, Zambrana-Torrelio C, Epstein JH, Li B, Zhang W, Wang LF, Shi ZL, Daszak P. Latinne A, et al. Among authors: hu b. Nat Commun. 2020 Aug 25;11(1):4235. doi: 10.1038/s41467-020-17687-3. Nat Commun. 2020. PMID: 32843626 Free PMC article.
56 results