Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2006 2
2007 1
2009 2
2010 1
2011 4
2012 1
2013 3
2014 4
2015 3
2016 2
2017 2
2018 6
2019 15
2020 14
2021 7
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

58 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Surveillance of clonorchiasis in China in 2016.
Zhu TJ, Chen YD, Qian MB, Zhu HH, Huang JL, Zhou CH, Zhou XN. Zhu TJ, et al. Acta Trop. 2020 Mar;203:105320. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.105320. Epub 2019 Dec 24. Acta Trop. 2020. PMID: 31877282
[Current status and research progress of cysticercosis].
Huan-Zhang L, Xin-Zhong Z, Men-Bao Q, Jing-Bo X, Chang-Hai Z, Ying-Dan C, Tian T, Chun-Li C, Shi-Zhu L. Huan-Zhang L, et al. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Feb 27;30(1):99-103. doi: 10.16250/j.32.1374.2018023. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018. PMID: 29536721 Review. Chinese.
[Interpretation of Diagnosis of Ascariasis (WS/565-2017)].
Wei Z, Ying-Dan C, Hui-Hui Z, Bin Z, Chang-Hai Z. Wei Z, et al. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 Apr 26;31(2):207-209. doi: 10.16250/j.32.1374.2019015. Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019. PMID: 31184060 Chinese.
Soil-Transmitted Helminthiasis - China, 2018.
Zhu H, Huang J, Zhou C, Zhu T, Qian M, Zhang M, Chen Y, Li S. Zhu H, et al. Among authors: zhou c. China CDC Wkly. 2020 Jan 17;2(3):34-38. China CDC Wkly. 2020. PMID: 34594705 Free PMC article.
58 results