Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2014 1
2017 2
2019 3
2020 4
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

10 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean chao chiao kang (1 results)?
[A new nor-sesquiterpene glycoside from Corydalis edulis].
Peng ZT, Chao LH, Wang CC, Xia H, Liu DF, Wang ZW, Zheng J, Zhao YF, Tu PF, Li J. Peng ZT, et al. Among authors: wang cc. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020 Feb;45(3):579-583. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20191104.202. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020. PMID: 32237516 Chinese.
Follow-up Results and Clinical Significance of Magnetic Resonance Spectroscopy Combined with Fluorescence Microscopy in Resection of High Grade Supra-tentoria Gliomas.
Tian HL, Zu YL, He W, Zhang NN, Wang YH, Guo ZT, Wang CC, Jiang B, Yin X, Wang ZG. Tian HL, et al. Among authors: wang cc. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2017 Oct 30;39(5):643-648. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2017.05.008. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2017. PMID: 29125106 English.