Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

4 results
Filters applied: . Clear all
Page 1
Genomic epidemiology of the early stages of the SARS-CoV-2 outbreak in Russia.
Komissarov AB, Safina KR, Garushyants SK, Fadeev AV, Sergeeva MV, Ivanova AA, Danilenko DM, Lioznov D, Shneider OV, Shvyrev N, Spirin V, Glyzin D, Shchur V, Bazykin GA. Komissarov AB, et al. Among authors: danilenko dm. Nat Commun. 2021 Jan 28;12(1):649. doi: 10.1038/s41467-020-20880-z. Nat Commun. 2021. PMID: 33510171 Free PMC article.
Neutralizing Activity of Sera from Sputnik V-Vaccinated People against Variants of Concern (VOC: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2, B.1.617.3) and Moscow Endemic SARS-CoV-2 Variants.
Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Odintsova AS, Siniavin AE, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Burgasova OA, Kolobukhina LV, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Botikov AG, Kuzina AV, Grousova DM, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Karpova OV, Voronina OL, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Lioznov DA, Danilenko DM, Komissarov AB, Tkachuck AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: danilenko dm. Vaccines (Basel). 2021 Jul 12;9(7):779. doi: 10.3390/vaccines9070779. Vaccines (Basel). 2021. PMID: 34358195 Free PMC article.