Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2016 2
2018 1
2019 1
2020 2
2021 5
2022 9
2023 3

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

24 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Single-Domain Antibodies Efficiently Neutralize SARS-CoV-2 Variants of Concern.
Favorskaya IA, Shcheblyakov DV, Esmagambetov IB, Dolzhikova IV, Alekseeva IA, Korobkova AI, Voronina DV, Ryabova EI, Derkaev AA, Kovyrshina AV, Iliukhina AA, Botikov AG, Voronina OL, Egorova DA, Zubkova OV, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Logunov DY, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Favorskaya IA, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Front Immunol. 2022 Feb 24;13:822159. doi: 10.3389/fimmu.2022.822159. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 35281053 Free PMC article.
Sputnik V protection from COVID-19 in people living with HIV under antiretroviral therapy.
Gushchin VA, Tsyganova EV, Ogarkova DA, Adgamov RR, Shcheblyakov DV, Glukhoedova NV, Zhilenkova AS, Kolotii AG, Zaitsev RD, Logunov DY, Gintsburg AL, Mazus AI. Gushchin VA, et al. Among authors: shcheblyakov dv. EClinicalMedicine. 2022 Mar 24;46:101360. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101360. eCollection 2022 Apr. EClinicalMedicine. 2022. PMID: 35340627 Free PMC article.
Retention of Neutralizing Response against SARS-CoV-2 Omicron Variant in Sputnik V-Vaccinated Individuals.
Lapa D, Grousova DM, Matusali G, Meschi S, Colavita F, Bettini A, Gramigna G, Francalancia M, Garbuglia AR, Girardi E, Puro V, Antinori A, Kovyrshina AV, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Gushchin VA, Logunov DY, Naroditsky BS, Vaia F, Gintsburg AL. Lapa D, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Vaccines (Basel). 2022 May 21;10(5):817. doi: 10.3390/vaccines10050817. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35632574 Free PMC article.
Boosting of the SARS-CoV-2-Specific Immune Response after Vaccination with Single-Dose Sputnik Light Vaccine.
Komissarov AA, Dolzhikova IV, Efimov GA, Logunov DY, Mityaeva O, Molodtsov IA, Naigovzina NB, Peshkova IO, Shcheblyakov DV, Volchkov P, Gintsburg AL, Vasilieva E. Komissarov AA, et al. Among authors: shcheblyakov dv. J Immunol. 2022 Mar 1;208(5):1139-1145. doi: 10.4049/jimmunol.2101052. Epub 2022 Jan 31. J Immunol. 2022. PMID: 35101893 Free PMC article.
rAAV expressing recombinant antibody for emergency prevention and long-term prophylaxis of COVID-19.
Esmagambetov IB, Ryabova EI, Derkaev AA, Shcheblyakov DV, Dolzhikova IV, Favorskaya IA, Grousova DM, Dovgiy MA, Prokofiev VV, Gosudarev AI, Byrikhina DV, Zorkov ID, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Shelkov AY, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Esmagambetov IB, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Front Immunol. 2023 Mar 30;14:1129245. doi: 10.3389/fimmu.2023.1129245. eCollection 2023. Front Immunol. 2023. PMID: 37063833 Free PMC article.
Estimation of anti-orthopoxvirus immunity in Moscow residents and potential risks of spreading Monkeypox virus.
Gushchin VA, Ogarkova DA, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Grigoriev IV, Pochtovyi AA, Iliukhina AA, Ozharovskaia TA, Kuznetsova NA, Kustova DD, Shelkov AY, Zrelkin DI, Odintsova AS, Grousova DM, Kan VY, Davtyan SA, Siniavin AE, Belyaeva ED, Botikov AG, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Vasina DV, Kleymenov DA, Slutskiy EA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Loginova SY, Rozhdestvensky EV, Shcheblyakov DV, Tsibin AN, Komarov AG, Zlobin VI, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Front Immunol. 2022 Nov 16;13:1023164. doi: 10.3389/fimmu.2022.1023164. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 36466896 Free PMC article.
Cross-Reactive Fc-Fused Single-Domain Antibodies to Hemagglutinin Stem Region Protect Mice from Group 1 Influenza a Virus Infection.
Voronina DV, Shcheblyakov DV, Favorskaya IA, Esmagambetov IB, Dzharullaeva AS, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Popova O, Kan VY, Bandelyuk AS, Shmarov MM, Logunov DY, Naroditskiy BS, Gintsburg AL. Voronina DV, et al. Among authors: shcheblyakov dv. Viruses. 2022 Nov 10;14(11):2485. doi: 10.3390/v14112485. Viruses. 2022. PMID: 36366583 Free PMC article.
24 results