Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 1
2011 1
2012 3
2013 4
2014 3
2015 4
2016 10
2017 7
2018 7
2019 14
2020 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

53 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in aging and cancer.
Kudryavtseva AV, Krasnov GS, Dmitriev AA, Alekseev BY, Kardymon OL, Sadritdinova AF, Fedorova MS, Pokrovsky AV, Melnikova NV, Kaprin AD, Moskalev AA, Snezhkina AV. Kudryavtseva AV, et al. Among authors: Krasnov GS. Oncotarget. 2016 Jul 19;7(29):44879-44905. doi: 10.18632/oncotarget.9821. Oncotarget. 2016. PMID: 27270647 Free PMC article. Review.
HK3 overexpression associated with epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer.
Pudova EA, Kudryavtseva AV, Fedorova MS, Zaretsky AR, Shcherbo DS, Lukyanova EN, Popov AY, Sadritdinova AF, Abramov IS, Kharitonov SL, Krasnov GS, Klimina KM, Koroban NV, Volchenko NN, Nyushko KM, Melnikova NV, Chernichenko MA, Sidorov DV, Alekseev BY, Kiseleva MV, Kaprin AD, Dmitriev AA, Snezhkina AV. Pudova EA, et al. Among authors: Krasnov GS. BMC Genomics. 2018 Feb 9;19(Suppl 3):113. doi: 10.1186/s12864-018-4477-4. BMC Genomics. 2018. PMID: 29504907 Free PMC article.
Exome analysis of carotid body tumor.
Snezhkina AV, Lukyanova EN, Kalinin DV, Pokrovsky AV, Dmitriev AA, Koroban NV, Pudova EA, Fedorova MS, Volchenko NN, Stepanov OA, Zhevelyuk EA, Kharitonov SL, Lipatova AV, Abramov IS, Golovyuk AV, Yegorov YE, Vishnyakova KS, Moskalev AA, Krasnov GS, Melnikova NV, Shcherbo DS, Kiseleva MV, Kaprin AD, Alekseev BY, Zaretsky AR, Kudryavtseva AV. Snezhkina AV, et al. Among authors: Krasnov GS. BMC Med Genomics. 2018 Feb 13;11(Suppl 1):17. doi: 10.1186/s12920-018-0327-0. BMC Med Genomics. 2018. PMID: 29504908 Free PMC article.
ROS Generation and Antioxidant Defense Systems in Normal and Malignant Cells.
Snezhkina AV, Kudryavtseva AV, Kardymon OL, Savvateeva MV, Melnikova NV, Krasnov GS, Dmitriev AA. Snezhkina AV, et al. Among authors: Krasnov GS. Oxid Med Cell Longev. 2019 Aug 5;2019:6175804. doi: 10.1155/2019/6175804. eCollection 2019. Oxid Med Cell Longev. 2019. PMID: 31467634 Free PMC article. Review.
Molecular markers of paragangliomas/pheochromocytomas.
Zhikrivetskaya SO, Snezhkina AV, Zaretsky AR, Alekseev BY, Pokrovsky AV, Golovyuk AL, Melnikova NV, Stepanov OA, Kalinin DV, Moskalev AA, Krasnov GS, Dmitriev AA, Kudryavtseva AV. Zhikrivetskaya SO, et al. Among authors: Krasnov GS. Oncotarget. 2017 Apr 11;8(15):25756-25782. doi: 10.18632/oncotarget.15201. Oncotarget. 2017. PMID: 28187001 Free PMC article. Review.
Differential expression of alternatively spliced transcripts related to energy metabolism in colorectal cancer.
Snezhkina AV, Krasnov GS, Zaretsky AR, Zhavoronkov A, Nyushko KM, Moskalev AA, Karpova IY, Afremova AI, Lipatova AV, Kochetkov DV, Fedorova MS, Volchenko NN, Sadritdinova AF, Melnikova NV, Sidorov DV, Popov AY, Kalinin DV, Kaprin AD, Alekseev BY, Dmitriev AA, Kudryavtseva AV. Snezhkina AV, et al. Among authors: Krasnov GS. BMC Genomics. 2016 Dec 28;17(Suppl 14):1011. doi: 10.1186/s12864-016-3351-5. BMC Genomics. 2016. PMID: 28105922 Free PMC article.
Identification of Novel Epigenetic Markers of Prostate Cancer by NotI-Microarray Analysis.
Dmitriev AA, Rosenberg EE, Krasnov GS, Gerashchenko GV, Gordiyuk VV, Pavlova TV, Kudryavtseva AV, Beniaminov AD, Belova AA, Bondarenko YN, Danilets RO, Glukhov AI, Kondratov AG, Alexeyenko A, Alekseev BY, Klein G, Senchenko VN, Kashuba VI. Dmitriev AA, et al. Among authors: Krasnov GS. Dis Markers. 2015;2015:241301. doi: 10.1155/2015/241301. Epub 2015 Sep 28. Dis Markers. 2015. PMID: 26491211 Free PMC article.
Effect of lentivirus-mediated shRNA inactivation of HK1, HK2, and HK3 genes in colorectal cancer and melanoma cells.
Kudryavtseva AV, Fedorova MS, Zhavoronkov A, Moskalev AA, Zasedatelev AS, Dmitriev AA, Sadritdinova AF, Karpova IY, Nyushko KM, Kalinin DV, Volchenko NN, Melnikova NV, Klimina KM, Sidorov DV, Popov AY, Nasedkina TV, Kaprin AD, Alekseev BY, Krasnov GS, Snezhkina AV. Kudryavtseva AV, et al. Among authors: Krasnov GS. BMC Genet. 2016 Dec 22;17(Suppl 3):156. doi: 10.1186/s12863-016-0459-1. BMC Genet. 2016. PMID: 28105937 Free PMC article.
Important molecular genetic markers of colorectal cancer.
Kudryavtseva AV, Lipatova AV, Zaretsky AR, Moskalev AA, Fedorova MS, Rasskazova AS, Shibukhova GA, Snezhkina AV, Kaprin AD, Alekseev BY, Dmitriev AA, Krasnov GS. Kudryavtseva AV, et al. Among authors: Krasnov GS. Oncotarget. 2016 Aug 16;7(33):53959-53983. doi: 10.18632/oncotarget.9796. Oncotarget. 2016. PMID: 27276710 Free PMC article. Review.
53 results
Jump to page
Feedback