Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2015 3
2016 2
2017 1
2018 3
2019 8
2020 7
2021 7
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

34 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: ivanov ia. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
Phenoxazine-based scaffold for designing G4-interacting agents.
Tsvetkov VB, Varizhuk AM, Lizunova SA, Nikolenko TA, Ivanov IA, Severov VV, Belyaev ES, Shitikov EA, Pozmogova GE, Aralov AV. Tsvetkov VB, et al. Among authors: ivanov ia. Org Biomol Chem. 2020 Aug 12;18(31):6147-6154. doi: 10.1039/d0ob00983k. Org Biomol Chem. 2020. PMID: 32719836
Bioluminescence chemistry of fireworm Odontosyllis.
Kotlobay AA, Dubinnyi MA, Purtov KV, Guglya EB, Rodionova NS, Petushkov VN, Bolt YV, Kublitski VS, Kaskova ZM, Ziganshin RH, Nelyubina YV, Dorovatovskii PV, Eliseev IE, Branchini BR, Bourenkov G, Ivanov IA, Oba Y, Yampolsky IV, Tsarkova AS. Kotlobay AA, et al. Among authors: ivanov ia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Sep 17;116(38):18911-18916. doi: 10.1073/pnas.1902095116. Epub 2019 Aug 28. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019. PMID: 31462497 Free PMC article.
Sensitive Immunofluorescent Detection of the PRAME Antigen Using a Practical Antibody Conjugation Approach.
Sapozhnikova KA, Misyurin VA, Ryazantsev DY, Kokin EA, Finashutina YP, Alexeeva AV, Ivanov IA, Kocharovskaya MV, Tikhonova NA, Popova GP, Alferova VA, Ustinov AV, Korshun VA, Brylev VA. Sapozhnikova KA, et al. Among authors: ivanov ia. Int J Mol Sci. 2021 Nov 27;22(23):12845. doi: 10.3390/ijms222312845. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34884647 Free PMC article.
Snake Toxins Labeled by Green Fluorescent Protein or Its Synthetic Chromophore are New Probes for Nicotinic acetylcholine Receptors.
Kasheverov IE, Kuzmenkov AI, Kudryavtsev DS, Chudetskiy IS, Shelukhina IV, Barykin EP, Ivanov IA, Siniavin AE, Ziganshin RH, Baranov MS, Tsetlin VI, Vassilevski AA, Utkin YN. Kasheverov IE, et al. Among authors: ivanov ia. Front Mol Biosci. 2021 Nov 30;8:753283. doi: 10.3389/fmolb.2021.753283. eCollection 2021. Front Mol Biosci. 2021. PMID: 34926576 Free PMC article.
Scorpion toxins interact with nicotinic acetylcholine receptors.
Kasheverov IE, Oparin PB, Zhmak MN, Egorova NS, Ivanov IA, Gigolaev AM, Nekrasova OV, Serebryakova MV, Kudryavtsev DS, Prokopev NA, Hoang AN, Tsetlin VI, Vassilevski AA, Utkin YN. Kasheverov IE, et al. Among authors: ivanov ia. FEBS Lett. 2019 Oct;593(19):2779-2789. doi: 10.1002/1873-3468.13530. Epub 2019 Jul 18. FEBS Lett. 2019. PMID: 31276191 Free article.
34 results