Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2013 1
2014 2
2015 2
2016 4
2017 7
2018 12
2019 5
2020 3
2021 4
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

35 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean jatni kalita (11 results)?
Is diabetes mellitus a wrongdoer to COVID-19 severity?
Sarkar S, Das D, Borsingh Wann S, Kalita J, Manna P. Sarkar S, et al. Among authors: kalita j. Diabetes Res Clin Pract. 2021 Aug;178:108936. doi: 10.1016/j.diabres.2021.108936. Epub 2021 Jul 1. Diabetes Res Clin Pract. 2021. PMID: 34217771 Free PMC article. Review.
Antidiabetic potential of soy protein/peptide: A therapeutic insight.
Das D, Kabir ME, Sarkar S, Wann SB, Kalita J, Manna P. Das D, et al. Among authors: kalita j. Int J Biol Macromol. 2022 Jan 1;194:276-288. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.131. Epub 2021 Nov 27. Int J Biol Macromol. 2022. PMID: 34848240 Review.
Insights from a Pan India Sero-Epidemiological survey (Phenome-India Cohort) for SARS-CoV2.
Naushin S, Sardana V, Ujjainiya R, Bhatheja N, Kutum R, Bhaskar AK, Pradhan S, Prakash S, Khan R, Rawat BS, Tallapaka KB, Anumalla M, Chandak GR, Lahiri A, Kar S, Mulay SR, Mugale MN, Srivastava M, Khan S, Srivastava A, Tomar B, Veerapandian M, Venkatachalam G, Vijayakumar SR, Agarwal A, Gupta D, Halami PM, Peddha MS, Sundaram GM, Veeranna RP, Pal A, Agarwal VK, Maurya AK, Singh RK, Raman AK, Anandasadagopan SK, Karuppanan P, Venkatesan S, Sardana HK, Kothari A, Jain R, Thakur A, Parihar DS, Saifi A, Kaur J, Kumar V, Mishra A, Gogeri I, Rayasam G, Singh P, Chakraborty R, Chaturvedi G, Karunakar P, Yadav R, Singhmar S, Singh D, Sarkar S, Bhattacharya P, Acharya S, Singh V, Verma S, Soni D, Seth S, Vashisht S, Thakran S, Fatima F, Singh AP, Sharma A, Sharma B, Subramanian M, Padwad YS, Hallan V, Patial V, Singh D, Tripude NV, Chakrabarti P, Maity SK, Ganguly D, Sarkar J, Ramakrishna S, Kumar BN, Kumar KA, Gandhi SG, Jamwal PS, Chouhan R, Jamwal VL, Kapoor N, Ghosh D, Thakkar G, Subudhi U, Sen P, Chaudhury SR, Kumar R, Gupta P, Tuli A, Sharma D, Ringe RP, D A, Kulkarni M, Shanmugam D, Dharne MS, Dastager SG, Joshi R, Patil AP, Mahajan SN, Khan AH, Wagh V, Yadav RK, Khilari A, Bhadange M, Chaurasiya AH, Kulsange SE, Khairnar K, Paranjape S, Kalita J, Sastry NG, Phukan T, Manna P, Romi W, Bharali P, Ozah D, Sahu RK, Babu EV, Sukumaran R, Nair AR, Valappil PK, Puthiyamadam A, Velayudhanpillai A, Chodankar K, Damare S, Madhavi Y, Aggarwal VV, Dahiya S, Agrawal A, Dash D, Sengupta S. Naushin S, et al. Among authors: kalita j. Elife. 2021 Apr 20;10:e66537. doi: 10.7554/eLife.66537. Elife. 2021. PMID: 33876727 Free PMC article.
35 results