Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1996 1
2005 1
2008 1
2010 1
2011 2
2012 1
2018 2
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

10 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean jianying he (72 results)?
Complete genome sequence of the bacterium Ketogulonicigenium vulgare Y25.
Xiong XH, Han S, Wang JH, Jiang ZH, Chen W, Jia N, Wei HL, Cheng H, Yang YX, Zhu B, You S, He JY, Hou W, Chen MX, Yu CJ, Jiao YH, Zhang WC. Xiong XH, et al. J Bacteriol. 2011 Jan;193(1):315-6. doi: 10.1128/JB.01189-10. Epub 2010 Oct 29. J Bacteriol. 2011. PMID: 21037005 Free PMC article.
[Injury characteristics and therapeutic strategy of patients injured in "8·8" Jiuzhaigou earthquake].
Shi B, Liu G, Li L, Tang S, Wang J, Xie M, Dai X, He J, Zhang Y, Tang Y, Xianyu J, Wang D, He M, Xu W, Song Z, Ma Y, Huang F, Song Y. Shi B, et al. Among authors: he j. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018 Mar 15;32(3):358-362. doi: 10.7507/1002-1892.201710077. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018. PMID: 29806289 Free PMC article. Chinese.