Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2014 2
2015 4
2019 4
2020 8
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

21 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Aureolic Acid Group of Agents as Potential Antituberculosis Drugs.
Bespyatykh J, Bespiatykh D, Malakhova M, Klimina K, Bespyatykh A, Varizhuk A, Tevyashova A, Nikolenko T, Pozmogova G, Ilina E, Shitikov E. Bespyatykh J, et al. Among authors: klimina k. Antibiotics (Basel). 2020 Oct 19;9(10):715. doi: 10.3390/antibiotics9100715. Antibiotics (Basel). 2020. PMID: 33086595 Free PMC article.
Gene Networks Underlying the Resistance of Bifidobacterium longum to Inflammatory Factors.
Veselovsky VA, Dyachkova MS, Menyaylo EA, Polyaeva PS, Olekhnovich EI, Shitikov EA, Bespiatykh DA, Semashko TA, Kasianov AS, Ilina EN, Danilenko VN, Klimina KM. Veselovsky VA, et al. Among authors: klimina km. Front Immunol. 2020 Nov 16;11:595877. doi: 10.3389/fimmu.2020.595877. eCollection 2020. Front Immunol. 2020. PMID: 33304352 Free PMC article.
System OMICs analysis of Mycobacterium tuberculosis Beijing B0/W148 cluster.
Bespyatykh J, Shitikov E, Guliaev A, Smolyakov A, Klimina K, Veselovsky V, Malakhova M, Arapidi G, Dogonadze M, Manicheva O, Bespiatykh D, Mokrousov I, Zhuravlev V, Ilina E, Govorun V. Bespyatykh J, et al. Among authors: klimina k. Sci Rep. 2019 Dec 17;9(1):19255. doi: 10.1038/s41598-019-55896-z. Sci Rep. 2019. PMID: 31848428 Free PMC article.
Long-term impact of fecal transplantation in healthy volunteers.
Goloshchapov OV, Olekhnovich EI, Sidorenko SV, Moiseev IS, Kucher MA, Fedorov DE, Pavlenko AV, Manolov AI, Gostev VV, Veselovsky VA, Klimina KM, Kostryukova ES, Bakin EA, Shvetcov AN, Gumbatova ED, Klementeva RV, Shcherbakov AA, Gorchakova MV, Egozcue JJ, Pawlowsky-Glahn V, Suvorova MA, Chukhlovin AB, Govorun VM, Ilina EN, Afanasyev BV. Goloshchapov OV, et al. Among authors: klimina km. BMC Microbiol. 2019 Dec 30;19(1):312. doi: 10.1186/s12866-019-1689-y. BMC Microbiol. 2019. PMID: 31888470 Free PMC article.
21 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page