Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 1
2004 1
2005 1
2008 1
2013 1
2014 2
2015 3
2016 6
2017 2
2019 1
2020 1
2021 9
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

28 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean yanzhen zhang (94 results)?
[Research progress on salvianolic acids of Salvia miltiorrhiza].
Liang WY, Chen WJ, Yang GH, Zhu D, Mao X, Shao YY, Wu LF, Zhang XX, Zhang LZ. Liang WY, et al. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2016 Mar;41(5):806-812. doi: 10.4268/cjcmm20160508. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2016. PMID: 28875631 Review. Chinese.
The Risk of Postpartum Hemorrhage Following Prior Prelabor Cesarean Delivery Stratified by Abnormal Placentation: A Multicenter Historical Cohort Study.
Shilei B, Lizi Z, Yulian L, Yingyu L, Lijun H, Minshan H, Baoying H, Jinping J, Yinli C, Shaoshuai W, Xiaoyan X, Ling F, Yangyu Z, Xianlan Z, Qiying Z, Hongbo Q, Suiwen W, Lanzhen Z, Hongtian L, Jingsi C, Zhijian W, Lili D, Dunjin C. Shilei B, et al. Among authors: lanzhen z. Front Med (Lausanne). 2021 Oct 11;8:745080. doi: 10.3389/fmed.2021.745080. eCollection 2021. Front Med (Lausanne). 2021. PMID: 34708056 Free PMC article.
Probability of severe postpartum hemorrhage in repeat cesarean deliveries: a multicenter retrospective study in China.
Du L, Feng L, Bi S, Zhang L, Tang J, Zhong L, Zhou X, Tan H, Huang L, Lin L, Zeng S, Ren L, Cao Y, Jia J, Zhao X, Wang S, Xu X, Zhao Y, Wang Z, Zhu Q, Qi H, Zhang L, Wen S, Li H, Chen J, Chen D. Du L, et al. Among authors: zhang l. Sci Rep. 2021 Apr 19;11(1):8434. doi: 10.1038/s41598-021-87830-7. Sci Rep. 2021. PMID: 33875708 Free PMC article.
28 results