Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 1
2005 1
2007 1
2008 1
2009 1
2010 5
2012 2
2013 6
2014 5
2015 2
2016 4
2017 8
2018 8
2019 14
2020 14
2021 10
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

77 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Pathomechanisms of TDP-43 in neurodegeneration.
Gao J, Wang L, Huntley ML, Perry G, Wang X. Gao J, et al. Among authors: wang l. J Neurochem. 2018 Feb 27:10.1111/jnc.14327. doi: 10.1111/jnc.14327. Online ahead of print. J Neurochem. 2018. PMID: 29486049 Free PMC article. Review.
The inhibition of TDP-43 mitochondrial localization blocks its neuronal toxicity.
Wang W, Wang L, Lu J, Siedlak SL, Fujioka H, Liang J, Jiang S, Ma X, Jiang Z, da Rocha EL, Sheng M, Choi H, Lerou PH, Li H, Wang X. Wang W, et al. Among authors: wang l. Nat Med. 2016 Aug;22(8):869-78. doi: 10.1038/nm.4130. Epub 2016 Jun 27. Nat Med. 2016. PMID: 27348499 Free PMC article.
Joint analysis of three genome-wide association studies of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populations.
Wu C, Wang Z, Song X, Feng XS, Abnet CC, He J, Hu N, Zuo XB, Tan W, Zhan Q, Hu Z, He Z, Jia W, Zhou Y, Yu K, Shu XO, Yuan JM, Zheng W, Zhao XK, Gao SG, Yuan ZQ, Zhou FY, Fan ZM, Cui JL, Lin HL, Han XN, Li B, Chen X, Dawsey SM, Liao L, Lee MP, Ding T, Qiao YL, Liu Z, Liu Y, Yu D, Chang J, Wei L, Gao YT, Koh WP, Xiang YB, Tang ZZ, Fan JH, Han JJ, Zhou SL, Zhang P, Zhang DY, Yuan Y, Huang Y, Liu C, Zhai K, Qiao Y, Jin G, Guo C, Fu J, Miao X, Lu C, Yang H, Wang C, Wheeler WA, Gail M, Yeager M, Yuenger J, Guo ET, Li AL, Zhang W, Li XM, Sun LD, Ma BG, Li Y, Tang S, Peng XQ, Liu J, Hutchinson A, Jacobs K, Giffen C, Burdette L, Fraumeni JF Jr, Shen H, Ke Y, Zeng Y, Wu T, Kraft P, Chung CC, Tucker MA, Hou ZC, Liu YL, Hu YL, Liu Y, Wang L, Yuan G, Chen LS, Liu X, Ma T, Meng H, Sun L, Li XM, Li XM, Ku JW, Zhou YF, Yang LQ, Wang Z, Li Y, Qige Q, Yang WJ, Lei GY, Chen LQ, Li EM, Yuan L, Yue WB, Wang R, Wang LW, Fan XP, Zhu FH, Zhao WX, Mao YM, Zhang M, Xing GL, Li JL, Han M, Ren JL, Liu B, Ren SW, Kong QP, Li F, Sheyhidin I, Wei W, Zhang YR, Feng CW, Wang J, Yang YH, Hao HZ, Bao QD, Liu BC, Wu AQ, Xie D, Yang WC, Wang L, Zhao XH, Chen SQ, Hong JY, Zhang XJ, Freedman ND, Goldstein AM, Lin D, Taylor PR, Wang LD, Chanock SJ. Wu C, et al. Nat Genet. 2014 Sep;46(9):1001-1006. doi: 10.1038/ng.3064. Epub 2014 Aug 17. Nat Genet. 2014. PMID: 25129146 Free PMC article.
77 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page