Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2012 1
2013 3
2015 4
2016 1
2018 1
2020 3
2021 6
2022 7
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

25 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean maria tsironi (87 results)?
COVID-19 Outbreak on a Passenger Ship and Assessment of Response Measures, Greece, 2020.
Hatzianastasiou S, Mouchtouri VA, Pavli A, Tseroni M, Sapounas S, Vasileiou C, Dadouli K, Kyritsi M, Koureas M, Prezerakos P, Speletas M, Panagiotakopoulos G, Tsiodras S, Hadjichristodoulou C. Hatzianastasiou S, et al. Among authors: tseroni m. Emerg Infect Dis. 2021 Jul;27(7):1927-1930. doi: 10.3201/eid2707.210398. Epub 2021 May 12. Emerg Infect Dis. 2021. PMID: 33979565 Free PMC article.
MBL deficiency-causing B allele (rs1800450) as a risk factor for severe COVID-19.
Speletas M, Dadouli K, Syrakouli A, Gatselis N, Germanidis G, Mouchtouri VA, Koulas I, Samakidou A, Nikolaidou A, Stefos A, Mimtsoudis I, Hatzianastasiou S, Koureas M, Anagnostopoulos L, Tseroni M, Tsinti G, Metallidis S, Dalekos G, Hadjichristodoulou C. Speletas M, et al. Among authors: tseroni m. Immunobiology. 2021 Nov;226(6):152136. doi: 10.1016/j.imbio.2021.152136. Epub 2021 Sep 24. Immunobiology. 2021. PMID: 34628288 Free PMC article.
West Nile virus state of the art report of MALWEST Project.
Marka A, Diamantidis A, Papa A, Valiakos G, Chaintoutis SC, Doukas D, Tserkezou P, Giannakopoulos A, Papaspyropoulos K, Patsoula E, Badieritakis E, Baka A, Tseroni M, Pervanidou D, Papadopoulos NT, Koliopoulos G, Tontis D, Dovas CI, Billinis C, Tsakris A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C; Malwest Project, Vakalis N, Vassalou E, Zarzani S, Zounos A, Komata K, Balatsos G, Beleri S, Mpimpa A, Papavasilopoulos V, Rodis I, Spanakos G, Tegos N, Spyrou V, Dalabiras Z, Birtsas P, Athanasiou L, Papanastassopoulou M, Ioannou C, Athanasiou C, Gerofotis C, Papadopoulou E, Testa T, Tsakalidou O, Rachiotis G, Bitsolas N, Mamouris Z, Moutou K, Sarafidou T, Stamatis K, Sarri K, Tsiodras S, Georgakopoulou T, Detsis M, Mavrouli M, Stavropoulou A, Politi L, Mageira G, Christopoulou V, Diamantopoulou G, Spanakis N, Vrioni G, Piperaki ET, Mitsopoulou K, Kioulos I, Michaelakis A, Stathis I, Tselentis I, Psaroulaki A, Keramarou M, Chochlakis D, Photis Y, Konstantinou M, Manetos P, Tsobanoglou S, Mourelatos S, Antalis V, Pergantas P, Eleftheriou G. Marka A, et al. Among authors: tseroni m. Int J Environ Res Public Health. 2013 Dec 2;10(12):6534-610. doi: 10.3390/ijerph10126534. Int J Environ Res Public Health. 2013. PMID: 24317379 Free PMC article. Review.
Environmental testing for SARS-CoV-2 in three tertiary-care hospitals during the peak of the third COVID-19 wave.
Maltezou HC, Tseroni M, Daflos C, Anastassopoulou C, Vasilogiannakopoulos A, Daligarou O, Panagiotou M, Botsa E, Spanakis N, Lourida A, Tsakris A. Maltezou HC, et al. Among authors: tseroni m. Am J Infect Control. 2021 Nov;49(11):1435-1437. doi: 10.1016/j.ajic.2021.08.022. Epub 2021 Aug 26. Am J Infect Control. 2021. PMID: 34455029 Free PMC article.
Genetic Spatiotemporal Anatomy of Plasmodium vivax Malaria Episodes in Greece, 2009-2013.
Spanakos G, Snounou G, Pervanidou D, Alifrangis M, Rosanas-Urgell A, Baka A, Tseroni M, Vakali A, Vassalou E, Patsoula E, Zeller H, Van Bortel W, Hadjichristodoulou C; MALWEST Project. Spanakos G, et al. Among authors: tseroni m. Emerg Infect Dis. 2018 Mar;24(3):541-548. doi: 10.3201/eid2403.170605. Emerg Infect Dis. 2018. PMID: 29460743 Free PMC article.
Indoor Air Quality Evaluation Using Mechanical Ventilation and Portable Air Purifiers in an Academic Dentistry Clinic during the COVID-19 Pandemic in Greece.
Tzoutzas I, Maltezou HC, Barmparesos N, Tasios P, Efthymiou C, Assimakopoulos MN, Tseroni M, Vorou R, Tzermpos F, Antoniadou M, Panis V, Madianos P. Tzoutzas I, et al. Among authors: tseroni m. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 23;18(16):8886. doi: 10.3390/ijerph18168886. Int J Environ Res Public Health. 2021. PMID: 34444634 Free PMC article.
Copper-coated thermometer for the prevention of cross-infections: preliminary results.
Efstathiou P, Kouskouni E, Manolidou Z, Tseroni M, Karageorgou K, Maltezou HC, Chalkias A, Papanikolaou S, Efstathiou A, Logothetis E. Efstathiou P, et al. Among authors: tseroni m. Am J Emerg Med. 2016 Mar;34(3):653-6. doi: 10.1016/j.ajem.2015.12.028. Epub 2015 Dec 17. Am J Emerg Med. 2016. PMID: 26782797 No abstract available.
25 results