Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1998 1
1999 2
2002 2
2003 2
2004 1
2007 3
2008 5
2009 5
2010 4
2011 2
2012 3
2013 13
2014 7
2015 7
2016 8
2017 5
2018 5
2019 5
2020 13
2021 20
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

99 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Cryo-EM reveals an asymmetry in a novel single-ring viral chaperonin.
Stanishneva-Konovalova TB, Semenyuk PI, Kurochkina LP, Pichkur EB, Vasilyev AL, Kovalchuk MV, Kirpichnikov MP, Sokolova OS. Stanishneva-Konovalova TB, et al. Among authors: kirpichnikov mp. J Struct Biol. 2020 Feb 1;209(2):107439. doi: 10.1016/j.jsb.2019.107439. Epub 2019 Dec 21. J Struct Biol. 2020. PMID: 31870903
Viral rhodopsins 1 are an unique family of light-gated cation channels.
Zabelskii D, Alekseev A, Kovalev K, Rankovic V, Balandin T, Soloviov D, Bratanov D, Savelyeva E, Podolyak E, Volkov D, Vaganova S, Astashkin R, Chizhov I, Yutin N, Rulev M, Popov A, Eria-Oliveira AS, Rokitskaya T, Mager T, Antonenko Y, Rosselli R, Armeev G, Shaitan K, Vivaudou M, Büldt G, Rogachev A, Rodriguez-Valera F, Kirpichnikov M, Moser T, Offenhäusser A, Willbold D, Koonin E, Bamberg E, Gordeliy V. Zabelskii D, et al. Among authors: kirpichnikov m. Nat Commun. 2020 Nov 11;11(1):5707. doi: 10.1038/s41467-020-19457-7. Nat Commun. 2020. PMID: 33177509 Free PMC article.
Water-soluble LYNX1 residues important for interaction with muscle-type and/or neuronal nicotinic receptors.
Lyukmanova EN, Shulepko MA, Buldakova SL, Kasheverov IE, Shenkarev ZO, Reshetnikov RV, Filkin SY, Kudryavtsev DS, Ojomoko LO, Kryukova EV, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP, Bregestovski PD, Tsetlin VI. Lyukmanova EN, et al. Among authors: kirpichnikov mp. J Biol Chem. 2013 May 31;288(22):15888-99. doi: 10.1074/jbc.M112.436576. Epub 2013 Apr 12. J Biol Chem. 2013. PMID: 23585571 Free PMC article.
Crystal structure of PMGL2 esterase from the hormone-sensitive lipase family with GCSAG motif around the catalytic serine.
Boyko KM, Kryukova MV, Petrovskaya LE, Nikolaeva AY, Korzhenevsky DA, Novototskaya-Vlasova KA, Rivkina EM, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP, Popov VO. Boyko KM, et al. Among authors: kirpichnikov mp. PLoS One. 2020 Jan 28;15(1):e0226838. doi: 10.1371/journal.pone.0226838. eCollection 2020. PLoS One. 2020. PMID: 31990908 Free PMC article.
Water-soluble variant of human Lynx1 positively modulates synaptic plasticity and ameliorates cognitive impairment associated with α7-nAChR dysfunction.
Shenkarev ZO, Shulepko MA, Bychkov ML, Kulbatskii DS, Shlepova OV, Vasilyeva NA, Andreev-Andrievskiy AA, Popova AS, Lagereva EA, Loktyushov EV, Koshelev SG, Thomsen MS, Dolgikh DA, Kozlov SA, Balaban PM, Kirpichnikov MP, Lyukmanova EN. Shenkarev ZO, et al. Among authors: kirpichnikov mp. J Neurochem. 2020 Oct;155(1):45-61. doi: 10.1111/jnc.15018. Epub 2020 May 10. J Neurochem. 2020. PMID: 32222974 Free article.
99 results