Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1998 1
1999 2
2002 2
2003 2
2004 1
2007 3
2008 5
2009 5
2010 4
2011 2
2012 3
2013 11
2014 6
2015 5
2016 6
2017 3
2018 4
2019 4
2020 9
2021 20
2022 24
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

109 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Long-term humoral immunogenicity, safety and protective efficacy of inactivated vaccine against COVID-19 (CoviVac) in preclinical studies.
Kozlovskaya LI, Piniaeva AN, Ignatyev GM, Gordeychuk IV, Volok VP, Rogova YV, Shishova AA, Kovpak AA, Ivin YY, Antonova LP, Mefyod KM, Prokosheva LS, Sibirkina AS, Tarasova YY, Bayurova EO, Gancharova OS, Illarionova VV, Glukhov GS, Sokolova OS, Shaitan KV, Moysenovich AM, Gulyaev SA, Gulyaeva TV, Moroz AV, Gmyl LV, Ipatova EG, Kirpichnikov MP, Egorov AM, Siniugina AA, Ishmukhametov AA. Kozlovskaya LI, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Emerg Microbes Infect. 2021 Dec;10(1):1790-1806. doi: 10.1080/22221751.2021.1971569. Emerg Microbes Infect. 2021. PMID: 34427172 Free PMC article.
Water-soluble LYNX1 residues important for interaction with muscle-type and/or neuronal nicotinic receptors.
Lyukmanova EN, Shulepko MA, Buldakova SL, Kasheverov IE, Shenkarev ZO, Reshetnikov RV, Filkin SY, Kudryavtsev DS, Ojomoko LO, Kryukova EV, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP, Bregestovski PD, Tsetlin VI. Lyukmanova EN, et al. Among authors: kirpichnikov mp. J Biol Chem. 2013 May 31;288(22):15888-99. doi: 10.1074/jbc.M112.436576. Epub 2013 Apr 12. J Biol Chem. 2013. PMID: 23585571 Free PMC article.
Mechanisms of Nucleosome Reorganization by PARP1.
Maluchenko NV, Nilov DK, Pushkarev SV, Kotova EY, Gerasimova NS, Kirpichnikov MP, Langelier MF, Pascal JM, Akhtar MS, Feofanov AV, Studitsky VM. Maluchenko NV, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Int J Mol Sci. 2021 Nov 9;22(22):12127. doi: 10.3390/ijms222212127. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34830005 Free PMC article.
Mechanism of curaxin-dependent nucleosome unfolding by FACT.
Volokh OI, Sivkina AL, Moiseenko AV, Popinako AV, Karlova MG, Valieva ME, Kotova EY, Kirpichnikov MP, Formosa T, Studitsky VM, Sokolova OS. Volokh OI, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Front Mol Biosci. 2022 Nov 22;9:1048117. doi: 10.3389/fmolb.2022.1048117. eCollection 2022. Front Mol Biosci. 2022. PMID: 36483541 Free PMC article.
Models of head and neck squamous cell carcinoma using bioengineering approaches.
Bonartsev AP, Lei B, Kholina MS, Menshikh KA, Svyatoslavov DS, Samoylova SI, Sinelnikov MY, Voinova VV, Shaitan KV, Kirpichnikov MP, Reshetov IV. Bonartsev AP, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Crit Rev Oncol Hematol. 2022 Jul;175:103724. doi: 10.1016/j.critrevonc.2022.103724. Epub 2022 May 21. Crit Rev Oncol Hematol. 2022. PMID: 35609774 Review.
Electron microscopy analysis of ATP-independent nucleosome unfolding by FACT.
Sivkina AL, Karlova MG, Valieva ME, McCullough LL, Formosa T, Shaytan AK, Feofanov AV, Kirpichnikov MP, Sokolova OS, Studitsky VM. Sivkina AL, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Commun Biol. 2022 Jan 10;5(1):2. doi: 10.1038/s42003-021-02948-8. Commun Biol. 2022. PMID: 35013515 Free PMC article.
Mechanisms of Formation, Structure, and Dynamics of Lipoprotein Discs Stabilized by Amphiphilic Copolymers: A Comprehensive Review.
Orekhov PS, Bozdaganyan ME, Voskoboynikova N, Mulkidjanian AY, Karlova MG, Yudenko A, Remeeva A, Ryzhykau YL, Gushchin I, Gordeliy VI, Sokolova OS, Steinhoff HJ, Kirpichnikov MP, Shaitan KV. Orekhov PS, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Nanomaterials (Basel). 2022 Jan 23;12(3):361. doi: 10.3390/nano12030361. Nanomaterials (Basel). 2022. PMID: 35159706 Free PMC article. Review.
Membrane-mediated interaction of non-conventional snake three-finger toxins with nicotinic acetylcholine receptors.
Shenkarev ZO, Chesnokov YM, Zaigraev MM, Chugunov AO, Kulbatskii DS, Kocharovskaya MV, Paramonov AS, Bychkov ML, Shulepko MA, Nolde DE, Kamyshinsky RA, Yablokov EO, Ivanov AS, Kirpichnikov MP, Lyukmanova EN. Shenkarev ZO, et al. Among authors: kirpichnikov mp. Commun Biol. 2022 Dec 7;5(1):1344. doi: 10.1038/s42003-022-04308-6. Commun Biol. 2022. PMID: 36477694 Free PMC article.
109 results