Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2015 1
2018 1
2019 1
2020 1
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

4 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Heterogeneity of Stemlike Circulating Tumor Cells in Invasive Breast Cancer.
Savelieva OE, Tashireva LA, Kaigorodova EV, Buzenkova AV, Mukhamedzhanov RK, Grigoryeva ES, Zavyalova MV, Tarabanovskaya NA, Cherdyntseva NV, Perelmuter VM. Savelieva OE, et al. Among authors: tarabanovskaya na. Int J Mol Sci. 2020 Apr 16;21(8):2780. doi: 10.3390/ijms21082780. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32316333 Free PMC article.
Genome-wide methylotyping resolves breast cancer epigenetic heterogeneity and suggests novel therapeutic perspectives.
Tanas AS, Sigin VO, Kalinkin AI, Litviakov NV, Slonimskaya EM, Ibragimova MK, Ignatova EO, Simonova OA, Kuznetsova EB, Kekeeva TV, Larin SS, Poddubskaya EV, Trotsenko ID, Rudenko VV, Karandasheva KO, Petrova KD, Tsyganov MM, Deryusheva IV, Kazantseva PV, Doroshenko AV, Tarabanovskaya NA, Chesnokova GG, Sekacheva MI, Nemtsova MV, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Zaletaev DV, Strelnikov VV. Tanas AS, et al. Among authors: tarabanovskaya na. Epigenomics. 2019 May;11(6):605-617. doi: 10.2217/epi-2018-0213. Epub 2019 Feb 7. Epigenomics. 2019. PMID: 30729807 Free article.