Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2014 1
2015 1
2016 2
2018 1
2020 3
2021 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

9 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Integrated into Environmental Biofilm Chromobacterium vaccinii Survives Winter with Support of Bacterial Community.
Egorova DA, Voronina OL, Solovyev AI, Kunda MS, Aksenova EI, Ryzhova NN, Danilova KV, Rykova VS, Scherbakova AA, Semenov AN, Polyakov NB, Grumov DA, Shevlyagina NV, Dolzhikova IV, Romanova YM, Gintsburg AL. Egorova DA, et al. Among authors: ryzhova nn. Microorganisms. 2020 Oct 30;8(11):1696. doi: 10.3390/microorganisms8111696. Microorganisms. 2020. PMID: 33143246 Free PMC article.
On Burkholderiales order microorganisms and cystic fibrosis in Russia.
Voronina OL, Kunda MS, Ryzhova NN, Aksenova EI, Sharapova NE, Semenov AN, Amelina EL, Chuchalin AG, Gintsburg AL. Voronina OL, et al. Among authors: ryzhova nn. BMC Genomics. 2018 Feb 9;19(Suppl 3):74. doi: 10.1186/s12864-018-4472-9. BMC Genomics. 2018. PMID: 29504898 Free PMC article.
Neutralizing Activity of Sera from Sputnik V-Vaccinated People against Variants of Concern (VOC: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2, B.1.617.3) and Moscow Endemic SARS-CoV-2 Variants.
Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Odintsova AS, Siniavin AE, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Burgasova OA, Kolobukhina LV, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Botikov AG, Kuzina AV, Grousova DM, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Karpova OV, Voronina OL, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Lioznov DA, Danilenko DM, Komissarov AB, Tkachuck AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: ryzhova nn. Vaccines (Basel). 2021 Jul 12;9(7):779. doi: 10.3390/vaccines9070779. Vaccines (Basel). 2021. PMID: 34358195 Free PMC article.