Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 4
2005 1
2006 1
2007 3
2008 6
2009 4
2010 5
2011 8
2012 6
2013 9
2014 7
2015 13
2016 13
2017 11
2018 12
2019 18
2020 20
2021 20
2022 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

145 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: ravin nv. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
N15: the linear phage-plasmid.
Ravin NV. Ravin NV. Plasmid. 2011 Mar;65(2):102-9. doi: 10.1016/j.plasmid.2010.12.004. Epub 2010 Dec 23. Plasmid. 2011. PMID: 21185326 Review.
A novel narnavirus from a Saccharomyces cerevisiae flor strain.
Mardanov AV, Beletsky AV, Tanashchuk TN, Kishkovskaya SA, Ravin NV. Mardanov AV, et al. Among authors: ravin nv. Arch Virol. 2020 Mar;165(3):789-791. doi: 10.1007/s00705-020-04539-0. Epub 2020 Jan 30. Arch Virol. 2020. PMID: 32002667
145 results