Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2015 1
2016 1
2017 1
2018 6
2019 5
2020 5
2021 6
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

25 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Plants with genetically encoded autoluminescence.
Mitiouchkina T, Mishin AS, Somermeyer LG, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov FA, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. Mitiouchkina T, et al. Among authors: dolgov sv. Nat Biotechnol. 2020 Aug;38(8):944-946. doi: 10.1038/s41587-020-0500-9. Epub 2020 Apr 27. Nat Biotechnol. 2020. PMID: 32341562 Free PMC article.
Genetically encodable bioluminescent system from fungi.
Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova LI, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov FA, Yampolsky IV. Kotlobay AA, et al. Among authors: dolgov sv. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 11;115(50):12728-12732. doi: 10.1073/pnas.1803615115. Epub 2018 Nov 26. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018. PMID: 30478037 Free PMC article.
Greedy low-rank algorithm for spatial connectome regression.
Kürschner P, Dolgov S, Harris KD, Benner P. Kürschner P, et al. Among authors: dolgov s. J Math Neurosci. 2019 Nov 14;9(1):9. doi: 10.1186/s13408-019-0077-0. J Math Neurosci. 2019. PMID: 31728676 Free PMC article.
Author Correction: Plants with genetically encoded autoluminescence.
Mitiouchkina T, Mishin AS, Somermeyer LG, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov FA, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. Mitiouchkina T, et al. Among authors: dolgov sv. Nat Biotechnol. 2020 Aug;38(8):1001. doi: 10.1038/s41587-020-0578-0. Nat Biotechnol. 2020. PMID: 32499610
Wolffia arrhiza as a promising producer of recombinant hirudin.
Khvatkov P, Firsov A, Shvedova A, Kozlov O, Chernobrovkina M, Pushin A, Shaloiko L, Dolgov S. Khvatkov P, et al. Among authors: dolgov s. 3 Biotech. 2021 May;11(5):209. doi: 10.1007/s13205-021-02762-3. Epub 2021 Apr 10. 3 Biotech. 2021. PMID: 33927997
25 results