Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 2
2005 1
2007 1
2008 5
2009 5
2010 7
2011 4
2012 4
2014 4
2015 8
2016 3
2017 7
2018 9
2019 7
2020 9
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

76 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Long non-coding RNA for metabolism of bone tissue].
Guo TF, Zhou MW, Li SH, Ye BL, Chen W, Fu ZB. Guo TF, et al. Among authors: li sh. Zhongguo Gu Shang. 2018 Mar 25;31(3):286-291. doi: 10.3969/j.issn.1003-0034.2018.03.020. Zhongguo Gu Shang. 2018. PMID: 29600685 Review. Chinese.
[Expert consensus on Shujin Jianyao Pills in clinical practice].
Liu H, Gao JH, Xie YM, Li YY, Zhang L, Li SH, Xu ZJ, Huang F, Li G, Wang YY. Liu H, et al. Among authors: li sh. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020 May;45(10):2300-2303. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20200218.501. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020. PMID: 32495584 Chinese.
76 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page