Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2006 1
2010 2
2011 1
2013 1
2014 1
2015 3
2017 3
2018 5
2019 4
2020 10
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

28 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Colchicine in Renal Diseases: Present and Future.
Marinaki S, Skalioti C, Boletis JN. Marinaki S, et al. Curr Pharm Des. 2018;24(6):675-683. doi: 10.2174/1381612824666180123101313. Curr Pharm Des. 2018. PMID: 29359660 Review.
Hepatitis B in renal transplant patients.
Marinaki S, Kolovou K, Sakellariou S, Boletis JN, Delladetsima IK. Marinaki S, et al. World J Hepatol. 2017 Sep 8;9(25):1054-1063. doi: 10.4254/wjh.v9.i25.1054. World J Hepatol. 2017. PMID: 28951777 Free PMC article. Review.
Novel Inflammatory Biomarkers in Cardiovascular Therapeutics.
Tsigkou V, Siasos G, Oikonomou E, Zaromitidou M, Latsios G, Vavuranakis M, Deftereos S, Cleman MW, Kokkou E, Limberi M, Dimitropoulos S, Zografos T, Marinaki S, Stefanadis C, Tousoulis D. Tsigkou V, et al. Among authors: marinaki s. Curr Med Chem. 2015;22(23):2773-85. doi: 10.2174/0929867322666150429110124. Curr Med Chem. 2015. PMID: 25921646 Review.
Hepatitis C in hemodialysis patients.
Marinaki S, Boletis JN, Sakellariou S, Delladetsima IK. Marinaki S, et al. World J Hepatol. 2015 Mar 27;7(3):548-58. doi: 10.4254/wjh.v7.i3.548. World J Hepatol. 2015. PMID: 25848478 Free PMC article. Review.
Celiac-like Enteropathy Associated With Mycophenolate Sodium in Renal Transplant Recipients.
Filiopoulos V, Sakellariou S, Papaxoinis K, Melexopoulou C, Marinaki S, Boletis JN, Delladetsima I. Filiopoulos V, et al. Among authors: marinaki s. Transplant Direct. 2018 Jul 20;4(8):e375. doi: 10.1097/TXD.0000000000000812. eCollection 2018 Aug. Transplant Direct. 2018. PMID: 30255135 Free PMC article.
Efficacy of lenalidomide as salvage therapy for patients with AL amyloidosis.
Kastritis E, Gavriatopoulou M, Roussou M, Bagratuni T, Migkou M, Fotiou D, Ziogas DC, Kanellias N, Eleutherakis-Papaiakovou E, Dialoupi I, Ntanasis-Stathopoulos I, Spyropoulou-Vlachou M, Psimenou E, Gakiopoulou H, Marinaki S, Papadopoulou E, Ntalianis A, Terpos E, Dimopoulos MA. Kastritis E, et al. Among authors: marinaki s. Amyloid. 2018 Dec;25(4):234-241. doi: 10.1080/13506129.2018.1540410. Epub 2019 Jan 20. Amyloid. 2018. PMID: 30663408
Arterial Stiffness in Patients With Renal Transplantation; Associations With Co-morbid Conditions, Evolution, and Prognostic Importance for Cardiovascular and Renal Outcomes.
Korogiannou M, Xagas E, Marinaki S, Sarafidis P, Boletis JN. Korogiannou M, et al. Among authors: marinaki s. Front Cardiovasc Med. 2019 May 24;6:67. doi: 10.3389/fcvm.2019.00067. eCollection 2019. Front Cardiovasc Med. 2019. PMID: 31179288 Free PMC article. Review.
Cardiovascular morbidity of severe resistant hypertension among treated uncontrolled hypertensives: a 4-year follow-up study.
Kasiakogias A, Tsioufis C, Dimitriadis K, Konstantinidis D, Koumelli A, Leontsinis I, Andrikou E, Vogiatzakis N, Marinaki S, Petras D, Fragoulis C, Konstantinou K, Papademetriou V, Tousoulis D. Kasiakogias A, et al. Among authors: marinaki s. J Hum Hypertens. 2018 Jul;32(7):487-493. doi: 10.1038/s41371-018-0065-y. Epub 2018 May 1. J Hum Hypertens. 2018. PMID: 29713047 Free article.
Histological grading in primary membranous nephropathy is essential for clinical management and predicts outcome of patients.
Stangou MJ, Marinaki S, Papachristou E, Liapis G, Pateinakis P, Gakiopoulou H, Nikolaidou C, Kolovou K, Lampropoulou IT, Zerbala S, Papadea P, Dounousi E, Balafa O, Pavlakou P, Andrikos A, Balassi E, Manolakaki P, Moustakas G, Galitsiou D, Mitsopoulos E, Vourlakou C, Choulitoudi V, Andronikidi PE, Stefanidis I, Golfinopoulos S, Dafnis E, Stylianou K, Panagoutsos S, Papadogianakis A, Tzanakis I, Sioulis A, Vlahakos D, Grapsa I, Tsilivigkou M, Kaperonis N, Paliouras C, Dioudis C, Spaia S, Apostolou T, Iatrou C, Boletis J, Goumenos D, Papagianni A. Stangou MJ, et al. Among authors: marinaki s. Histopathology. 2019 Nov;75(5):660-671. doi: 10.1111/his.13955. Epub 2019 Oct 3. Histopathology. 2019. PMID: 31318463 Free PMC article.
Clinical impact of repeat renal biopsies in patients with lupus nephritis: Renal biopsy is essential especially later in the course of the disease.
Marinaki S, Kapsia E, Liapis G, Gakiopoulou H, Skalioti C, Kolovou K, Boletis J. Marinaki S, et al. Eur J Rheumatol. 2019 Nov 25;7(1):2-8. doi: 10.5152/eurjrheum.2019.18146. Print 2020 Jan. Eur J Rheumatol. 2019. PMID: 31782721 Free PMC article.
28 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page
Feedback