Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1992 1
1997 2
1998 1
2000 1
2001 1
2002 1
2003 1
2005 5
2006 2
2008 1
2009 2
2010 4
2011 1
2012 1
2013 1
2014 4
2015 4
2017 8
2018 15
2019 9
2020 14
2021 14
2022 22
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

102 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Changes in sleep pattern and sleep quality during COVID-19 lockdown.
Gupta R, Grover S, Basu A, Krishnan V, Tripathi A, Subramanyam A, Nischal A, Hussain A, Mehra A, Ambekar A, Saha G, Mishra KK, Bathla M, Jagiwala M, Manjunatha N, Nebhinani N, Gaur N, Kumar N, Dalal PK, Kumar P, Midha PK, Daga R, Tikka SK, Praharaj SK, Goyal SK, Kanchan S, Sarkar S, Das S, Sarkhel S, Padhy SK, Sahoo S, Satyanarayana Rao TS, Dubey V, Menon V, Chhabra V, Lahan V, Avasthi A. Gupta R, et al. Indian J Psychiatry. 2020 Jul-Aug;62(4):370-378. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_523_20. Epub 2020 Jul 27. Indian J Psychiatry. 2020. PMID: 33165382 Free PMC article.
Management protocols for chronic heart failure in India.
Mishra S, Mohan JC, Nair T, Chopra VK, Harikrishnan S, Guha S, Ramakrishnan S, Ray S, Sethi R, Samal UC, Sarat Chandra K, Hiremath MS, Banerjee AK, Kumar S, Das MK, Deb PK, Bahl VK. Mishra S, et al. Indian Heart J. 2018 Jan-Feb;70(1):105-127. doi: 10.1016/j.ihj.2017.11.015. Epub 2017 Nov 22. Indian Heart J. 2018. PMID: 29455764 Free PMC article. Review.
CSI position statement on management of heart failure in India.
Guha S, Harikrishnan S, Ray S, Sethi R, Ramakrishnan S, Banerjee S, Bahl VK, Goswami KC, Banerjee AK, Shanmugasundaram S, Kerkar PG, Seth S, Yadav R, Kapoor A, Mahajan AU, Mohanan PP, Mishra S, Deb PK, Narasimhan C, Pancholia AK, Sinha A, Pradhan A, Alagesan R, Roy A, Vora A, Saxena A, Dasbiswas A, Srinivas BC, Chattopadhyay BP, Singh BP, Balachandar J, Balakrishnan KR, Pinto B, Manjunath CN, Lanjewar CP, Jain D, Sarma D, Paul GJ, Zachariah GA, Chopra HK, Vijayalakshmi IB, Tharakan JA, Dalal JJ, Sawhney JPS, Saha J, Christopher J, Talwar KK, Chandra KS, Venugopal K, Ganguly K, Hiremath MS, Hot M, Das MK, Bardolui N, Deshpande NV, Yadava OP, Bhardwaj P, Vishwakarma P, Rajput RK, Gupta R, Somasundaram S, Routray SN, Iyengar SS, Sanjay G, Tewari S, G S, Kumar S, Mookerjee S, Nair T, Mishra T, Samal UC, Kaul U, Chopra VK, Narain VS, Raj V, Lokhandwala Y. Guha S, et al. Indian Heart J. 2018 Jul;70 Suppl 1(Suppl 1):S1-S72. doi: 10.1016/j.ihj.2018.05.003. Epub 2018 Jun 8. Indian Heart J. 2018. PMID: 30122238 Free PMC article. Review. No abstract available.
Cardiological society of India position statement on COVID-19 and heart failure.
Harikrishnan S, Mohanan PP, Chopra VK, Ambuj R, Sanjay G, Bansal M, Chakraborty RN, Chandra S, Chattarjee SS, Chopra HK, Mathew C, Deb PK, Goyal A, Goswami KC, Gupta R, Guha S, Gupta V, Hasija PK, Wardhan H, Jabir A, Jayagopal PB, Kahali D, Katyal VK, Kerkar PG, Khanna NN, Majumder B, Mandal M, Meena CB, Naik N, Narain VK, Pathak LA, Ray S, Roy D, Routray SN, Sarma D, Shanmugasundaram S, Singh BP, Tyagi SK, Venugopal K, Wander GS, Yadav R, Das MK. Harikrishnan S, et al. Indian Heart J. 2020 Mar-Apr;72(2):75-81. doi: 10.1016/j.ihj.2020.04.012. Epub 2020 May 13. Indian Heart J. 2020. PMID: 32405088 Free PMC article. Review. No abstract available.
Oral myiasis in children.
Reddy MH, Das N, Vivekananda MR. Reddy MH, et al. Contemp Clin Dent. 2012 Apr;3(Suppl 1):S19-22. doi: 10.4103/0976-237X.95097. Contemp Clin Dent. 2012. PMID: 22629058 Free PMC article.
102 results