Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2006 1
2007 2
2009 1
2010 1
2011 2
2012 2
2013 1
2014 2
2015 3
2016 5
2017 5
2018 7
2019 9
2020 6
2021 17
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

57 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Polyfluoroalkylated antipyrines in Pd-catalyzed transformations.
Shchegolkov EV, Burgart YV, Matsneva DA, Borisevich SS, Kadyrova RA, Orshanskaya IR, Zarubaev VV, Saloutin VI. Shchegolkov EV, et al. Among authors: zarubaev vv. RSC Adv. 2021 Oct 31;11(56):35174-35181. doi: 10.1039/d1ra06967e. eCollection 2021 Oct 28. RSC Adv. 2021. PMID: 35493195 Free PMC article.
Synthesis and antiviral activity of nonannulated tetrazolylpyrimidines.
Ostrovskii VА, Danagulyan GG, Nesterova OM, Pavlyukova YN, Tolstyakov VV, Zarubina OS, Slepukhin PА, Esaulkova YL, Muryleva AА, Zarubaev VV, Trifonov RE. Ostrovskii VА, et al. Among authors: zarubaev vv. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021 May 14:1-7. doi: 10.1007/s10593-021-02922-6. Online ahead of print. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021. PMID: 34007083 Free PMC article.
Synthesis, structure, and antiviral properties of novel 2-adamantyl-5-aryl-2H-tetrazoles.
Mikolaichuk OV, Zarubaev VV, Muryleva AА, Esaulkova YL, Spasibenko DV, Batyrenko AА, Kornyakov IV, Trifonov RЕ. Mikolaichuk OV, et al. Among authors: zarubaev vv. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021;57(4):442-447. doi: 10.1007/s10593-021-02931-5. Epub 2021 May 26. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021. PMID: 34054132 Free PMC article.
Methods of Synthesis and Antiviral Activity of New 4-Alkyl-3-Nitro-1,4-Dihydroazolo[5,1-c][1,2,4]Triazin-4-ols.
Drokin RA, Tiufiakov DV, Voinkov EK, Slepukhin PA, Ulomsky EN, Esaulkova YL, Volobueva AS, Lantseva KS, Misyurina MA, Zarubaev VV, Rusinov VL. Drokin RA, et al. Among authors: zarubaev vv. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021 May 12:1-6. doi: 10.1007/s10593-021-02926-2. Online ahead of print. Chem Heterocycl Compd (N Y). 2021. PMID: 33994554 Free PMC article.
Discovery of New Ginsenol-Like Compounds with High Antiviral Activity.
Volobueva AS, Yarovaya OI, Kireeva MV, Borisevich SS, Kovaleva KS, Mainagashev IY, Gatilov YV, Ilyina MG, Zarubaev VV, Salakhutdinov NF. Volobueva AS, et al. Among authors: zarubaev vv. Molecules. 2021 Nov 10;26(22):6794. doi: 10.3390/molecules26226794. Molecules. 2021. PMID: 34833886 Free PMC article.
New heteroanalogs of tricyclic ascidian alkaloids: synthesis and biological activity.
Goryaeva MV, Kushch SO, Burgart YV, Ezhikova MA, Kodess MI, Slepukhin PA, Triandafilova GA, Krasnykh OP, Yakovleva EI, Zarubaev VV, Sinegubova EO, Esaulkova IL, Shtro AA, Galochkina AV, Nikolaeva YV, Saloutin VI. Goryaeva MV, et al. Among authors: zarubaev vv. Org Biomol Chem. 2021 Nov 25;19(45):9925-9935. doi: 10.1039/d1ob01843d. Org Biomol Chem. 2021. PMID: 34735561
Synthesis of 1,2,3-triazolyl nucleoside analogues and their antiviral activity.
Andreeva OV, Garifullin BF, Zarubaev VV, Slita AV, Yesaulkova IL, Saifina LF, Shulaeva MM, Belenok MG, Semenov VE, Kataev VE. Andreeva OV, et al. Among authors: zarubaev vv. Mol Divers. 2021 Feb;25(1):473-490. doi: 10.1007/s11030-020-10141-y. Epub 2020 Sep 15. Mol Divers. 2021. PMID: 32930935 Free PMC article.
New type of anti-influenza agents based on benzo[d][1,3]dithiol core.
Khomenko TM, Zarubaev VV, Kireeva MV, Volobueva AS, Slita AV, Borisevich SS, Korchagina DV, Komarova NI, Volcho KP, Salakhutdinov NF. Khomenko TM, et al. Among authors: zarubaev vv. Bioorg Med Chem Lett. 2020 Dec 15;30(24):127653. doi: 10.1016/j.bmcl.2020.127653. Epub 2020 Oct 28. Bioorg Med Chem Lett. 2020. PMID: 33129992
57 results