Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 9
2004 6
2005 5
2006 12
2007 11
2008 14
2009 28
2010 20
2011 18
2012 11
2013 17
2014 23
2015 26
2016 18
2017 9
2018 17
2019 2
2020 14
2021 8
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

253 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean wu chun tao (38 results)?
Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins.
Lam TT, Jia N, Zhang YW, Shum MH, Jiang JF, Zhu HC, Tong YG, Shi YX, Ni XB, Liao YS, Li WJ, Jiang BG, Wei W, Yuan TT, Zheng K, Cui XM, Li J, Pei GQ, Qiang X, Cheung WY, Li LF, Sun FF, Qin S, Huang JC, Leung GM, Holmes EC, Hu YL, Guan Y, Cao WC. Lam TT, et al. Among authors: cao wc. Nature. 2020 Jul;583(7815):282-285. doi: 10.1038/s41586-020-2169-0. Epub 2020 Mar 26. Nature. 2020. PMID: 32218527
Large-Scale Comparative Analyses of Tick Genomes Elucidate Their Genetic Diversity and Vector Capacities.
Jia N, Wang J, Shi W, Du L, Sun Y, Zhan W, Jiang JF, Wang Q, Zhang B, Ji P, Bell-Sakyi L, Cui XM, Yuan TT, Jiang BG, Yang WF, Lam TT, Chang QC, Ding SJ, Wang XJ, Zhu JG, Ruan XD, Zhao L, Wei JT, Ye RZ, Que TC, Du CH, Zhou YH, Cheng JX, Dai PF, Guo WB, Han XH, Huang EJ, Li LF, Wei W, Gao YC, Liu JZ, Shao HZ, Wang X, Wang CC, Yang TC, Huo QB, Li W, Chen HY, Chen SE, Zhou LG, Ni XB, Tian JH, Sheng Y, Liu T, Pan YS, Xia LY, Li J; Tick Genome and Microbiome Consortium (TIGMIC), Zhao F, Cao WC. Jia N, et al. Among authors: cao wc. Cell. 2020 Sep 3;182(5):1328-1340.e13. doi: 10.1016/j.cell.2020.07.023. Epub 2020 Aug 18. Cell. 2020. PMID: 32814014 Free article.
Emerging tick-borne infections in mainland China: an increasing public health threat.
Fang LQ, Liu K, Li XL, Liang S, Yang Y, Yao HW, Sun RX, Sun Y, Chen WJ, Zuo SQ, Ma MJ, Li H, Jiang JF, Liu W, Yang XF, Gray GC, Krause PJ, Cao WC. Fang LQ, et al. Among authors: cao wc. Lancet Infect Dis. 2015 Dec;15(12):1467-1479. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00177-2. Epub 2015 Oct 6. Lancet Infect Dis. 2015. PMID: 26453241 Free PMC article. Review.
Haemaphysalis longicornis.
Jia N, Wang J, Shi W, Du L, Ye RZ, Zhao F, Cao WC. Jia N, et al. Among authors: cao wc. Trends Genet. 2021 Mar;37(3):292-293. doi: 10.1016/j.tig.2020.11.008. Epub 2020 Dec 24. Trends Genet. 2021. PMID: 33353761 No abstract available.
Anaplasma platys-Like Infection in Goats, Beijing, China.
Wei W, Li J, Wang YW, Jiang BG, Liu HB, Wei R, Jiang RR, Cui XM, Li LF, Yuan TT, Wang Q, Zhao L, Xia LY, Jiang JF, Qiu YF, Jia N, Cao WC, Hu YL. Wei W, et al. Among authors: cao wc. Vector Borne Zoonotic Dis. 2020 Oct;20(10):755-762. doi: 10.1089/vbz.2019.2597. Epub 2020 Jul 15. Vector Borne Zoonotic Dis. 2020. PMID: 32679008
Cutaneous Immunoprofiles of Three Spotted Fever Group Rickettsia Cases.
Jia N, Liu HB, Zheng YC, Shi WQ, Wei R, Chu YL, Ning NZ, Jiang BG, Jiang RR, Li T, Huo QB, Bian C, Liu X, Sun Y, Li LF, Wang Q, Wei W, Wang YW, Jongejan F, Jiang JF, Song JL, Wang H, Cao WC. Jia N, et al. Among authors: cao wc. Infect Immun. 2020 Mar 23;88(4):e00686-19. doi: 10.1128/IAI.00686-19. Print 2020 Mar 23. Infect Immun. 2020. PMID: 31907196 Free PMC article.
253 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page