Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2006 1
2008 1
2009 2
2011 1
2013 3
2014 3
2015 4
2016 2
2017 2
2018 8
2019 5
2020 7
2021 18
2022 14
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

63 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[MicroRNA and metabolism regulation].
Li M, Xie H, Xiong W, Xu D, Cao K, Liu R, Zhou J, Luo C. Li M, et al. Among authors: xiong w. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Mar;38(3):318-22. doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2013.03.017. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013. PMID: 23545829 Review. Chinese.
Protists as main indicators and determinants of plant performance.
Guo S, Xiong W, Hang X, Gao Z, Jiao Z, Liu H, Mo Y, Zhang N, Kowalchuk GA, Li R, Shen Q, Geisen S. Guo S, et al. Among authors: xiong w. Microbiome. 2021 Mar 20;9(1):64. doi: 10.1186/s40168-021-01025-w. Microbiome. 2021. PMID: 33743825 Free PMC article.
Rhizosphere protists are key determinants of plant health.
Xiong W, Song Y, Yang K, Gu Y, Wei Z, Kowalchuk GA, Xu Y, Jousset A, Shen Q, Geisen S. Xiong W, et al. Microbiome. 2020 Mar 3;8(1):27. doi: 10.1186/s40168-020-00799-9. Microbiome. 2020. PMID: 32127034 Free PMC article.
63 results