Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 3
2011 2
2012 4
2014 3
2018 2
2019 1
2020 2
2021 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

17 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean xu jingwei (109 results)?
[Submandibular lymphadenopathy].
Wei XJ, Zhou XG, Ren P, Zheng YY, Xie JL, Zheng XD. Wei XJ, et al. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2012 May;41(5):342-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2012.05.013. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2012. PMID: 22883676 Chinese. No abstract available.
Systemic toxicity evaluation of novel tobacco products in Caenorhabditis elegans.
Cai H, Xu Y, Tang S, Yang X, Zou Y, Wang X, Mo L, Wu B, Liang Z, Li Y, Wei X, Ao Q, Meng L, Zhang N, Chen M, Lan C, Li X, Lu C. Cai H, et al. Among authors: wei x. Toxicol In Vitro. 2020 Feb;62:104671. doi: 10.1016/j.tiv.2019.104671. Epub 2019 Nov 4. Toxicol In Vitro. 2020. PMID: 31698020
[Left cervical mass].
Xie JL, Zhou XG, Jin Y, Zheng XD, Wei XJ. Xie JL, et al. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2012 Mar;41(3):195-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2012.03.013. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2012. PMID: 22800487 Chinese. No abstract available.
Aberrant phenotypes in Kikuchi's disease.
Wei XJ, Zhou XG, Xie JL, Zheng XD, Zheng YY. Wei XJ, et al. Int J Clin Exp Pathol. 2014 Aug 15;7(9):5557-63. eCollection 2014. Int J Clin Exp Pathol. 2014. PMID: 25337197 Free PMC article.
17 results