Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2007 2
2008 1
2009 5
2010 4
2011 2
2012 1
2013 9
2014 1
2015 4
2016 1
2018 2
2019 2
2020 1
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

36 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean yuan sheng chen (19 results)?
Origins, design and implementation of the China GAVI project.
Liang X, Cui F, Hadler S, Wang X, Luo H, Chen Y, Kane M, Shapiro C, Yang W, Wang Y. Liang X, et al. Among authors: chen y. Vaccine. 2013 Dec 27;31 Suppl 9:J8-14. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.12.019. Vaccine. 2013. PMID: 24331025 Review.
Identification and control of a poliomyelitis outbreak in Xinjiang, China.
Luo HM, Zhang Y, Wang XQ, Yu WZ, Wen N, Yan DM, Wang HQ, Wushouer F, Wang HB, Xu AQ, Zheng JS, Li DX, Cui H, Wang JP, Zhu SL, Feng ZJ, Cui FQ, Ning J, Hao LX, Fan CX, Ning GJ, Yu HJ, Wang SW, Liu DW, Wang DY, Fu JP, Gou AL, Zhang GM, Huang GH, Chen YS, Mi SS, Liu YM, Yin DP, Zhu H, Fan XC, Li XL, Ji YX, Li KL, Tang HS, Xu WB, Wang Y, Yang WZ. Luo HM, et al. N Engl J Med. 2013 Nov 21;369(21):1981-90. doi: 10.1056/NEJMoa1303368. N Engl J Med. 2013. PMID: 24256377 Free article.
36 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page