Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 1
2004 2
2006 1
2007 3
2008 3
2009 1
2010 4
2011 2
2012 2
2013 5
2014 2
2015 2
2016 4
2017 4
2018 3
2019 1
2020 5
2021 7
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

49 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Water-soluble LYNX1 residues important for interaction with muscle-type and/or neuronal nicotinic receptors.
Lyukmanova EN, Shulepko MA, Buldakova SL, Kasheverov IE, Shenkarev ZO, Reshetnikov RV, Filkin SY, Kudryavtsev DS, Ojomoko LO, Kryukova EV, Dolgikh DA, Kirpichnikov MP, Bregestovski PD, Tsetlin VI. Lyukmanova EN, et al. Among authors: shenkarev zo. J Biol Chem. 2013 May 31;288(22):15888-99. doi: 10.1074/jbc.M112.436576. Epub 2013 Apr 12. J Biol Chem. 2013. PMID: 23585571 Free PMC article.
Water-soluble variant of human Lynx1 positively modulates synaptic plasticity and ameliorates cognitive impairment associated with α7-nAChR dysfunction.
Shenkarev ZO, Shulepko MA, Bychkov ML, Kulbatskii DS, Shlepova OV, Vasilyeva NA, Andreev-Andrievskiy AA, Popova AS, Lagereva EA, Loktyushov EV, Koshelev SG, Thomsen MS, Dolgikh DA, Kozlov SA, Balaban PM, Kirpichnikov MP, Lyukmanova EN. Shenkarev ZO, et al. J Neurochem. 2020 Oct;155(1):45-61. doi: 10.1111/jnc.15018. Epub 2020 May 10. J Neurochem. 2020. PMID: 32222974 Free article.
Crystallomycin revisited after 60 years: aspartocins B and C.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Malanicheva IA, Grammatikova NE, Solyev PN, Liu S, Sun C, Prokhorenko IA, Efimenko TA, Terekhova LP, Efremenkova OV, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: shenkarev zo. Medchemcomm. 2018 Feb 27;9(4):667-675. doi: 10.1039/c8md00002f. eCollection 2018 Apr 1. Medchemcomm. 2018. PMID: 30108957 Free PMC article.
Spider toxin inhibits gating pore currents underlying periodic paralysis.
Männikkö R, Shenkarev ZO, Thor MG, Berkut AA, Myshkin MY, Paramonov AS, Kulbatskii DS, Kuzmin DA, Sampedro Castañeda M, King L, Wilson ER, Lyukmanova EN, Kirpichnikov MP, Schorge S, Bosmans F, Hanna MG, Kullmann DM, Vassilevski AA. Männikkö R, et al. Among authors: shenkarev zo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Apr 24;115(17):4495-4500. doi: 10.1073/pnas.1720185115. Epub 2018 Apr 10. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018. PMID: 29636418 Free PMC article.
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: shenkarev zo. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
15N-Labelling and structure determination of adamantylated azolo-azines in solution.
Deev SL, Paramonov AS, Shestakova TS, Khalymbadzha IA, Chupakhin ON, Subbotina JO, Eltsov OS, Slepukhin PA, Rusinov VL, Arseniev AS, Shenkarev ZO. Deev SL, et al. Among authors: shenkarev zo. Beilstein J Org Chem. 2017 Nov 29;13:2535-2548. doi: 10.3762/bjoc.13.250. eCollection 2017. Beilstein J Org Chem. 2017. PMID: 29259663 Free PMC article.
49 results