Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2007 1
2008 3
2009 4
2011 1
2012 1
2013 5
2014 3
2015 5
2016 6
2017 5
2018 2
2019 2
2020 2
2021 3
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

37 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Protein tyrosine phosphatase receptor-ζ1 deletion triggers defective heart morphogenesis in mice and zebrafish.
Katraki-Pavlou S, Kastana P, Bousis D, Ntenekou D, Varela A, Davos CH, Nikou S, Papadaki E, Tsigkas G, Athanasiadis E, Herradon G, Mikelis CM, Beis D, Papadimitriou E. Katraki-Pavlou S, et al. Among authors: athanasiadis e. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2022 Jan 1;322(1):H8-H24. doi: 10.1152/ajpheart.00400.2021. Epub 2021 Nov 12. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2022. PMID: 34767486 Free article.
Generation of Non-Small Cell Lung Cancer Patient-Derived Xenografts to Study Intratumor Heterogeneity.
Kanaki Z, Voutsina A, Markou A, Pateras IS, Potaris K, Avgeris M, Makrythanasis P, Athanasiadis EI, Vamvakaris I, Patsea E, Vachlas K, Lianidou E, Georgoulias V, Kotsakis A, Klinakis A. Kanaki Z, et al. Among authors: athanasiadis ei. Cancers (Basel). 2021 May 18;13(10):2446. doi: 10.3390/cancers13102446. Cancers (Basel). 2021. PMID: 34070013 Free PMC article.
Single-cell transcriptional analysis reveals ILC-like cells in zebrafish.
Hernández PP, Strzelecka PM, Athanasiadis EI, Hall D, Robalo AF, Collins CM, Boudinot P, Levraud JP, Cvejic A. Hernández PP, et al. Among authors: athanasiadis ei. Sci Immunol. 2018 Nov 16;3(29):eaau5265. doi: 10.1126/sciimmunol.aau5265. Sci Immunol. 2018. PMID: 30446505 Free PMC article.
Clinical feasibility of NGS liquid biopsy analysis in NSCLC patients.
Papadopoulou E, Tsoulos N, Tsantikidi K, Metaxa-Mariatou V, Stamou PE, Kladi-Skandali A, Kapeni E, Tsaousis G, Pentheroudakis G, Petrakis D, Lampropoulou DI, Aravantinos G, Varthalitis I, Kesisis G, Boukovinas I, Papakotoulas P, Katirtzoglou N, Athanasiadis E, Stavridi F, Christodoulou C, Koumarianou A, Eralp Y, Nasioulas G. Papadopoulou E, et al. Among authors: athanasiadis e. PLoS One. 2019 Dec 20;14(12):e0226853. doi: 10.1371/journal.pone.0226853. eCollection 2019. PLoS One. 2019. PMID: 31860648 Free PMC article.
Aberrant microRNA expression in tumor mycosis fungoides.
Papadavid E, Braoudaki M, Bourdakou M, Lykoudi A, Nikolaou V, Tounta G, Ekonomidi A, Athanasiadis E, Spyrou G, Antoniou C, Kitsiou-Tzeli S, Rigopoulos D, Kolialexi A. Papadavid E, et al. Among authors: athanasiadis e. Tumour Biol. 2016 Nov;37(11):14667-14675. doi: 10.1007/s13277-016-5325-2. Epub 2016 Sep 13. Tumour Biol. 2016. PMID: 27623940
ZoomOut: Analyzing Multiple Networks as Single Nodes.
Athanasiadis EI, Bourdakou MM, Spyrou GM. Athanasiadis EI, et al. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform. 2015 Sep-Oct;12(5):1213-6. doi: 10.1109/TCBB.2015.2424411. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform. 2015. PMID: 26451833
Bioinformatics methods in drug repurposing for Alzheimer's disease.
Siavelis JC, Bourdakou MM, Athanasiadis EI, Spyrou GM, Nikita KS. Siavelis JC, et al. Among authors: athanasiadis ei. Brief Bioinform. 2016 Mar;17(2):322-35. doi: 10.1093/bib/bbv048. Epub 2015 Jul 21. Brief Bioinform. 2016. PMID: 26197808
A Real-World, Observational, Prospective Study to Assess the Molecular Epidemiology of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutations upon Progression on or after First-Line Therapy with a First- or Second-Generation EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor in EGFR Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: The 'LUNGFUL' Study.
Mountzios G, Koumarianou A, Bokas A, Mavroudis D, Samantas E, Fergadis EG, Linardou H, Katsaounis P, Athanasiadis E, Karamouzis MV, Pentheroudakis G, Lampaki S, Froudarakis ME, Perdikouri EA, Somarakis A, Papageorgiou F, Paparepa Z, Nikolaou A, Syrigos KN. Mountzios G, et al. Among authors: athanasiadis e. Cancers (Basel). 2021 Jun 25;13(13):3172. doi: 10.3390/cancers13133172. Cancers (Basel). 2021. PMID: 34202063 Free PMC article.
37 results