Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1965 1
1967 1
1969 1
1971 2
1972 5
1973 9
1974 1
1975 3
1976 1
1978 10
1979 11
1980 6
1981 8
1982 7
1983 10
1984 6
1985 9
1986 7
1987 4
1988 9
1989 6
1990 13
1991 15
1992 7
1993 10
1994 8
1995 15
1996 13
1997 9
1998 8
1999 8
2000 13
2001 6
2002 4
2003 12
2004 16
2005 13
2006 28
2007 36
2008 43
2009 52
2010 62
2011 77
2012 89
2013 120
2014 124
2015 124
2016 149
2017 126
2018 131
2019 130
2020 182
2021 222
2022 12
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

1,815 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Drug targets for corona virus: A systematic review.
Prajapat M, Sarma P, Shekhar N, Avti P, Sinha S, Kaur H, Kumar S, Bhattacharyya A, Kumar H, Bansal S, Medhi B. Prajapat M, et al. Among authors: bansal s. Indian J Pharmacol. 2020 Jan-Feb;52(1):56-65. doi: 10.4103/ijp.IJP_115_20. Epub 2020 Mar 11. Indian J Pharmacol. 2020. PMID: 32201449 Free PMC article.
Rhino-orbital-cerebral-mucormycosis in COVID-19: A systematic review.
Bhattacharyya A, Sarma P, Sharma DJ, Das KK, Kaur H, Prajapat M, Kumar S, Bansal S, Prakash A, Avti P, Thota P, Reddy DH, Gautam BS, Medhi B. Bhattacharyya A, et al. Among authors: bansal s. Indian J Pharmacol. 2021 Jul-Aug;53(4):317-327. doi: 10.4103/ijp.ijp_419_21. Indian J Pharmacol. 2021. PMID: 34414911 Free PMC article.
Epidemiology, clinical profile, management, and outcome of COVID-19-associated rhino-orbital-cerebral mucormycosis in 2826 patients in India - Collaborative OPAI-IJO Study on Mucormycosis in COVID-19 (COSMIC), Report 1.
Sen M, Honavar SG, Bansal R, Sengupta S, Rao R, Kim U, Sharma M, Sachdev M, Grover AK, Surve A, Budharapu A, Ramadhin AK, Tripathi AK, Gupta A, Bhargava A, Sahu A, Khairnar A, Kochar A, Madhavani A, Shrivastava AK, Desai AK, Paul A, Ayyar A, Bhatnagar A, Singhal A, Nikose AS, Bhargava A, Tenagi AL, Kamble A, Nariani A, Patel B, Kashyap B, Dhawan B, Vohra B, Mandke C, Thrishulamurthy C, Sambare C, Sarkar D, Mankad DS, Maheshwari D, Lalwani D, Kanani D, Patel D, Manjandavida FP, Godhani F, Agarwal GA, Ravulaparthi G, Shilpa GV, Deshpande G, Thakkar H, Shah H, Ojha HR, Jani H, Gontia J, Mishrikotkar JP, Likhari K, Prajapati K, Porwal K, Koka K, Dharawat KS, Ramamurthy LB, Bhattacharyya M, Saini M, Christy MC, Das M, Hada M, Panchal M, Pandharpurkar M, Ali MO, Porwal M, Gangashetappa N, Mehrotra N, Bijlani N, Gajendragadkar N, Nagarkar NM, Modi P, Rewri P, Sao P, Patil PS, Giri P, Kapadia P, Yadav P, Bhagat P, Parekh R, Dyaberi R, Chauhan RS, Kaur R, Duvesh RK, Murthy R, Dandu RV, Kathiara R, Beri R, Pandit R, Rani RH, Gupta R, Pherwani R, Sapkal R, Mehta R, Tadepalli S, Fatima S, Karmarkar S, Patil SS, Shah S, Shah S, Shah S, Dubey S, Gandhi S, Kanakpur S, Mohan S, Bhomaj S, Kerkar S, Jariwala S, Sahu S, Tara S, Maru SK, Jhavar S, Sharma S, Gupta S, Kumari S, Das S, Menon S, Burkule S, Nisar SP, Kaliaperumal S, Rao S, Pakrasi S, Rathod S, Biradar SG, Kumar S, Dutt S, Bansal S, Ravani SA, Lohiya S, Ali Rizvi SW, Gokhale T, Lahane TP, Vukkadala T, Grover T, Bhesaniya T, Chawla U, Singh U, Une VL, Nandedkar V, Subramaniam V, Eswaran V, Chaudhry VN, Rangarajan V, Dehane V, Sahasrabudhe VM, Sowjanya Y, Tupkary Y, Phadke Y; members of the Collaborative OPAI-IJO Study on Mucormycosis in COVID-19 (COSMIC) Study Group. Sen M, et al. Among authors: bansal s. Indian J Ophthalmol. 2021 Jul;69(7):1670-1692. doi: 10.4103/ijo.IJO_1565_21. Indian J Ophthalmol. 2021. PMID: 34156034 Free PMC article.
Ghost cell.
Chavhan SU, Dhanawade SS, Fukate C, Bansal SP. Chavhan SU, et al. Among authors: bansal sp. J Oral Maxillofac Pathol. 2021 Jan-Apr;25(1):195-197. doi: 10.4103/jomfp.jomfp_112_21. Epub 2021 May 14. J Oral Maxillofac Pathol. 2021. PMID: 34349436 Free PMC article.
1,815 results