Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1951 1
1959 1
1973 1
1976 1
1986 1
2002 1
2016 1
2018 1
2019 1
2022 5
2023 4
2024 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

17 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Ferritin self-assembly, structure, function, and biotechnological applications.
Sudarev VV, Dolotova SM, Bukhalovich SM, Bazhenov SV, Ryzhykau YL, Uversky VN, Bondarev NA, Osipov SD, Mikhailov AE, Kuklina DD, Murugova TN, Manukhov IV, Rogachev AV, Gordeliy VI, Gushchin IY, Kuklin AI, Vlasov AV. Sudarev VV, et al. Among authors: bondarev na. Int J Biol Macromol. 2023 Jan 1;224:319-343. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.10.126. Epub 2022 Oct 22. Int J Biol Macromol. 2023. PMID: 36280176 Review.
ATP synthase FOF1 structure, function, and structure-based drug design.
Vlasov AV, Osipov SD, Bondarev NA, Uversky VN, Borshchevskiy VI, Yanyushin MF, Manukhov IV, Rogachev AV, Vlasova AD, Ilyinsky NS, Kuklin AI, Dencher NA, Gordeliy VI. Vlasov AV, et al. Among authors: bondarev na. Cell Mol Life Sci. 2022 Mar 6;79(3):179. doi: 10.1007/s00018-022-04153-0. Cell Mol Life Sci. 2022. PMID: 35253091 Free PMC article. Review.
Anti-Inflammatory Activity of Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitors Based on Selenoureas Bearing an Adamantane Moiety.
Burmistrov V, Morisseau C, Babkov DA, Golubeva T, Pitushkin D, Sokolova EV, Vasipov V, Kuznetsov Y, Bazhenov SV, Novoyatlova US, Bondarev NA, Manukhov IV, Osipova V, Berberova N, Spasov AA, Butov GM, Hammock BD. Burmistrov V, et al. Among authors: bondarev na. Int J Mol Sci. 2022 Sep 14;23(18):10710. doi: 10.3390/ijms231810710. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36142611 Free PMC article.
Optogenetic cytosol acidification of mammalian cells using an inward proton-pumping rhodopsin.
Vlasova A, Polyakova A, Gromova A, Dolotova S, Bukhalovich S, Bagaeva D, Bondarev N, Tsybrov F, Kovalev K, Mikhailov A, Sidorov D, Bogorodskiy A, Ilyinsky N, Kuklin A, Vlasov A, Borshchevskiy V, Ivanovich V. Vlasova A, et al. Among authors: bondarev n. Int J Biol Macromol. 2023 Jul 1;242(Pt 3):124949. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.124949. Epub 2023 May 22. Int J Biol Macromol. 2023. PMID: 37224908
Efficacy of Neoadjuvant Therapy With Cisplatin Plus Mitomycin C in BRCA1-Mutated Ovarian Cancer.
Gorodnova TV, Kotiv KB, Ivantsov AO, Mikheyeva ON, Mikhailiuk GI, Lisyanskaya AS, Mikaya NA, Guseynov KD, Bondarev NE, Matveyeva NS, Nekrasova EA, Sidoruk AA, Roman LD, Manikhas GM, Belyaev AM, Sokolenko AP, Berlev IV, Imyanitov EN. Gorodnova TV, et al. Among authors: bondarev ne. Int J Gynecol Cancer. 2018 Oct;28(8):1498-1506. doi: 10.1097/IGC.0000000000001352. Int J Gynecol Cancer. 2018. PMID: 30247247
Corrigendum to "Optogenetic cytosol acidification of mammalian cells using an inward proton-pumping rhodopsin" [Int. J. Biol. Macromol. Volume 242, Part 3, 1 July 2023, 124949].
Vlasova A, Polyakova A, Gromova A, Dolotova S, Bukhalovich S, Bagaeva D, Bondarev N, Tsybrov F, Kovalev K, Mikhailov A, Sidorov D, Bogorodskiy A, Ilyinsky N, Kuklin A, Vlasov A, Borshchevskiy V, Ivanovich V. Vlasova A, et al. Among authors: bondarev n. Int J Biol Macromol. 2023 Sep 1;248:125825. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.125825. Epub 2023 Jul 28. Int J Biol Macromol. 2023. PMID: 37517213 No abstract available.
Methionine gamma lyase fused with S3 domain VGF forms octamers and adheres to tumor cells via binding to EGFR.
Bondarev NA, Bagaeva DF, Bazhenov SV, Buben MM, Bulushova NV, Ryzhykau YL, Okhrimenko IS, Zagryadskaya YA, Maslov IV, Anisimova NY, Sokolova DV, Kuklin AI, Pokrovsky VS, Manukhov IV. Bondarev NA, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2024 Jan 8;691:149319. doi: 10.1016/j.bbrc.2023.149319. Epub 2023 Nov 25. Biochem Biophys Res Commun. 2024. PMID: 38042033
17 results