Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1999 1
2001 2
2002 2
2004 1
2005 1
2007 2
2008 4
2009 6
2010 7
2011 7
2012 5
2013 3
2014 6
2015 8
2016 2
2017 5
2018 6
2019 3
2020 2
2021 5
2022 4
2023 1
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

83 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
[Lujo hemorrhagic fever].
Sizikova TE, Lebedev VN, Syromyatnikova SI, Borisevich SV. Sizikova TE, et al. Among authors: borisevich sv. Vopr Virusol. 2017;62(4):149-153. doi: 10.18821/0507-4088-2017-62-4-149-153. Vopr Virusol. 2017. PMID: 29733163 Review. Russian.
Buffalopox.
Borisevich SV, Marennikova SS, Stovba LF, Petrov AA, Krotvov VT, Makhlai AA. Borisevich SV, et al. Vopr Virusol. 2016;61(5):200-4. Vopr Virusol. 2016. PMID: 29323851 Review.
Virus-Vectored Ebola Vaccines.
Dolzhikova IV, Tokarskaya EA, Dzharullaeva AS, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Voronina OL, Syromyatnikova SI, Borisevich SV, Pantyukhov VB, Babira VF, Kolobukhina LV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: borisevich sv. Acta Naturae. 2017 Jul-Sep;9(3):4-11. Acta Naturae. 2017. PMID: 29104771 Free PMC article.
Estimation of anti-orthopoxvirus immunity in Moscow residents and potential risks of spreading Monkeypox virus.
Gushchin VA, Ogarkova DA, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Grigoriev IV, Pochtovyi AA, Iliukhina AA, Ozharovskaia TA, Kuznetsova NA, Kustova DD, Shelkov AY, Zrelkin DI, Odintsova AS, Grousova DM, Kan VY, Davtyan SA, Siniavin AE, Belyaeva ED, Botikov AG, Bessonova AA, Vasilchenko LA, Vasina DV, Kleymenov DA, Slutskiy EA, Tkachuk AP, Burgasova OA, Loginova SY, Rozhdestvensky EV, Shcheblyakov DV, Tsibin AN, Komarov AG, Zlobin VI, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: borisevich sv. Front Immunol. 2022 Nov 16;13:1023164. doi: 10.3389/fimmu.2022.1023164. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 36466896 Free PMC article.
A new mouse unilateral model of diffuse alveolar damage of the lung.
Chernov AS, Minakov AA, Kazakov VA, Rodionov MV, Rybalkin IN, Vlasik TN, Yashin DV, Saschenko LP, Kudriaeva AA, Belogurov AA, Smirnov IV, Loginova SY, Schukina VN, Savenko SV, Borisevich SV, Zykov KA, Gabibov AG, Telegin GB. Chernov AS, et al. Among authors: borisevich sv. Inflamm Res. 2022 Jun;71(5-6):627-639. doi: 10.1007/s00011-022-01568-0. Epub 2022 Apr 17. Inflamm Res. 2022. PMID: 35434745 Free PMC article.
83 results