Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1983 1
2004 2
2005 1
2008 1
2009 2
2010 2
2011 1
2012 2
2013 1
2014 1
2015 1
2016 6
2017 7
2018 4
2019 12
2020 11
2021 8
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

58 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hypochlorite-Induced Oxidative Modification of Fibrinogen.
Yurina LV, Vasilyeva AD, Bugrova AE, Indeykina MI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Yurina LV, et al. Among authors: bugrova ae. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;484(1):37-41. doi: 10.1134/S1607672919010101. Epub 2019 Apr 22. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31012009
Peroxide-Induced Oxidative Modification of Hemoglobin.
Vasilyeva AD, Yurina LV, Bugrova AE, Indeykina MI, Azarova DY, Bychkova AV, Akzhigitova KI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: bugrova ae. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;486(1):197-200. doi: 10.1134/S1607672919030116. Epub 2019 Jul 31. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31367820
SERPINA1 Peptides in Urine as A Potential Marker of Preeclampsia Severity.
Starodubtseva N, Nizyaeva N, Baev O, Bugrova A, Gapaeva M, Muminova K, Kononikhin A, Frankevich V, Nikolaev E, Sukhikh G. Starodubtseva N, et al. Among authors: bugrova a. Int J Mol Sci. 2020 Jan 30;21(3):914. doi: 10.3390/ijms21030914. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32019243 Free PMC article.
Peroxide-Induced Damage to Plasminogen Molecules.
Vasilyeva AD, Ivanov VS, Yurina LV, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: bugrova ae. Dokl Biochem Biophys. 2021 Nov;501(1):419-423. doi: 10.1134/S1607672921060053. Epub 2021 Dec 29. Dokl Biochem Biophys. 2021. PMID: 34966964
Conservative and Atypical Ferritins of Sponges.
Adameyko KI, Burakov AV, Finoshin AD, Mikhailov KV, Kravchuk OI, Kozlova OS, Gornostaev NG, Cherkasov AV, Erokhov PA, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Moiseenko AV, Sokolova OS, Bonchuk AN, Zhegalova IV, Georgiev AA, Mikhailov VS, Gogoleva NE, Gazizova GR, Shagimardanova EI, Gusev OA, Lyupina YV. Adameyko KI, et al. Among authors: bugrova ae. Int J Mol Sci. 2021 Aug 11;22(16):8635. doi: 10.3390/ijms22168635. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34445356 Free PMC article.
Effect of MSCs and MSC-Derived Extracellular Vesicles on Human Blood Coagulation.
Silachev DN, Goryunov KV, Shpilyuk MA, Beznoschenko OS, Morozova NY, Kraevaya EE, Popkov VA, Pevzner IB, Zorova LD, Evtushenko EA, Starodubtseva NL, Kononikhin AS, Bugrova AE, Evtushenko EG, Plotnikov EY, Zorov DB, Sukhikh GT. Silachev DN, et al. Among authors: bugrova ae. Cells. 2019 Mar 19;8(3):258. doi: 10.3390/cells8030258. Cells. 2019. PMID: 30893822 Free PMC article.
The Structural-Functional Damage of Fibrinogen Oxidized by Hydrogen Peroxide.
Yurina LV, Vasilyeva AD, Kononenko VL, Bugrova AE, Indeykina MI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Yurina LV, et al. Among authors: bugrova ae. Dokl Biochem Biophys. 2020 May;492(1):130-134. doi: 10.1134/S1607672920020167. Epub 2020 Jul 6. Dokl Biochem Biophys. 2020. PMID: 32632589
58 results