Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 1
2014 1
2017 1
2020 1
2021 1
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

6 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Nonimmunogenic staphylokinase in the treatment of acute ischemic stroke (FRIDA trial results)].
Gusev EI, Martynov MY, Shamalov NA, Yarovaya EB, Semenov MP, Semenov AM, Orlovsky AA, Kutsenko VA, Nikonov AA, Aksentiev SB, Yunevich DS, Alasheev AM, Androfagina OV, Bobkov VV, Choroshavina KV, Gorbachev VI, Korobeynikov IV, Greshnova IV, Dobrovolskiy AV, Elemanov UA, Zhukovskaya NV, Zakharov SA, Chirkov AN, Korsunskaya LL, Nesterova VN, Nikonova AA, Nizov AA, Girivenko AI, Ponomarev EA, Popov DV, Pribylov SA, Semikhin AS, Timchenko LV, Jadan ON, Fedyanin SA, Chefranova ZY, Lykov YA, Chuprina SE, Vorobev AA, Archakov AI, Markin SS. Gusev EI, et al. Among authors: chefranova zy. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2022;122(7):56-65. doi: 10.17116/jnevro202212207156. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2022. PMID: 35904293 Clinical Trial. Russian.
[Results of a randomized double blind parallel study on the efficacy and safety of tolpersione in patients with acute nonspecific low back pain].
Kukushkin ML, Brylev LV, Laskov VB, Makarov NS, Pizova NV, Sokov EL, Chefranova ZY, Sholomov II, Guekht AB. Kukushkin ML, et al. Among authors: chefranova zy. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2017;117(11):69-78. doi: 10.17116/jnevro201711711169-78. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2017. PMID: 29265090 Clinical Trial. Russian.
[Clinical efficacy and pharmacoeconomic characteristics of the neuroprotection with low doses of cortexin in the treatment of acute ischemic stroke].
Aliferova VM, Dadasheva MN, Doronin BM, Kovalenko AV, Lokshtanova TM, Martynov MIu, Meshkova KS, Salimov KA, Stakhovskaia LV, Chefranova ZhIu, Shamalov NA. Aliferova VM, et al. Among authors: chefranova zhiu. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2014;114(4):41-6. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2014. PMID: 24874316 Clinical Trial. Russian.