Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1992 1
1999 5
2000 5
2001 2
2004 1
2005 1
2006 3
2007 3
2008 4
2009 6
2010 6
2011 33
2012 16
2013 6
2014 11
2015 9
2016 10
2017 16
2018 7
2019 7
2020 3
2021 5
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

143 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Spironolactone revisited.
Polyzos SA, Kountouras J, Zavos C, Deretzi G. Polyzos SA, et al. Among authors: deretzi g. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011 Oct;13(10):783-4. doi: 10.1111/j.1751-7176.2011.00484.x. Epub 2011 Jul 18. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011. PMID: 21974769 Free PMC article. No abstract available.
Guillain-Barré syndrome.
Kountouras J, Deretzi G, Grigoriadis N, Zavos C, Boziki M, Gavalas E, Katsinelos P, Tzilves D, Giouleme O, Lazaraki G. Kountouras J, et al. Among authors: deretzi g. Lancet Neurol. 2008 Dec;7(12):1080-1; author reply 1083-5. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70247-3. Lancet Neurol. 2008. PMID: 19007730 No abstract available.
A potential impact of Helicobacter pylori-related galectin-3 in neurodegeneration.
Boziki M, Polyzos SA, Deretzi G, Kazakos E, Katsinelos P, Doulberis M, Kotronis G, Giartza-Taxidou E, Laskaridis L, Tzivras D, Vardaka E, Kountouras C, Grigoriadis N, Thomann R, Kountouras J. Boziki M, et al. Among authors: deretzi g. Neurochem Int. 2018 Feb;113:137-151. doi: 10.1016/j.neuint.2017.12.003. Epub 2017 Dec 13. Neurochem Int. 2018. PMID: 29246761 Review.
H. pylori and Parkinson's disease: Meta-analyses including clinical severity.
Dardiotis E, Tsouris Z, Mentis AA, Siokas V, Michalopoulou A, Sokratous M, Dastamani M, Bogdanos DP, Deretzi G, Kountouras J. Dardiotis E, et al. Among authors: deretzi g. Clin Neurol Neurosurg. 2018 Dec;175:16-24. doi: 10.1016/j.clineuro.2018.09.039. Epub 2018 Oct 1. Clin Neurol Neurosurg. 2018. PMID: 30308319 Review.
Effect of spironolactone on pharmacological treatment of nonalcoholic fatty liver disease.
Papaefthymiou A, Doulberis M, Karafyllidou K, Chatzimichael E, Deretzi G, Exadaktylos AK, Sampsonas F, Gelasakis A, Papamichos SI, Kotronis G, Gialamprinou D, Vardaka E, Polyzos SA, Kountouras J. Papaefthymiou A, et al. Among authors: deretzi g. Minerva Endocrinol (Torino). 2021 Oct 20. doi: 10.23736/S2724-6507.21.03564-8. Online ahead of print. Minerva Endocrinol (Torino). 2021. PMID: 34669319
Letter: Helicobacter pylori in proton pump inhibitor-associated biliary disease.
Papaefthymiou A, Doulberis M, Polyzos SA, Katsinelos P, Liatsos C, Koffas A, Kazakos E, Deretzi G, Srivastava DS, Kountouras J. Papaefthymiou A, et al. Among authors: deretzi g. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Jan;51(2):313-314. doi: 10.1111/apt.15608. Aliment Pharmacol Ther. 2020. PMID: 31880012 Free article. No abstract available.
The trimebutine effect on Helicobacter pylori-related gastrointestinal tract and brain disorders: A hypothesis.
Boziki M, Grigoriadis N, Papaefthymiou A, Doulberis M, Polyzos SA, Gavalas E, Deretzi G, Karafoulidou E, Kesidou E, Taloumtzis C, Theotokis P, Sofou E, Katsinelos P, Vardaka E, Fludaras I, Touloumtzi M, Koukoufiki A, Simeonidou C, Liatsos C, Kountouras J. Boziki M, et al. Among authors: deretzi g. Neurochem Int. 2021 Mar;144:104938. doi: 10.1016/j.neuint.2020.104938. Epub 2021 Jan 31. Neurochem Int. 2021. PMID: 33535070 Review.
Primary open-angle glaucoma.
Kountouras J, Zavos C, Deretzi G. Kountouras J, et al. Among authors: deretzi g. N Engl J Med. 2009 Jun 18;360(25):2679; author reply 2679-80. N Engl J Med. 2009. PMID: 19537321 No abstract available.
143 results