Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2020 1
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

4 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Early COVID-19 lockdown in Greece and idiopathic pulmonary fibrosis: a beneficial "impact" beyond any expectation.
Papiris SA, Bouros D, Markopoulou K, Kolilekas L, Papaioannou AI, Tzilas V, Tzouvelekis A, Fouka E, Papakosta D, Daniil Z, Steiropoulos P, Gogali A, Papanikolaou IC, Xyfteri A, Haritou A, Korbila I, Tomos IP, Loukides S, Bellelli R, Kounti G, Rampiadou C, Karampitsakos T, Dimeas I, Kirgou P, Bompoki A, Vasarmidi E, Loverdos K, Antonogiannaki EM, Blizou M, Bouros E, Kagouridis K, Maniati M, Karakatsani A, Antoniou KM, Manali ED. Papiris SA, et al. Among authors: dimeas i. Eur Respir J. 2021 Mar 25;57(3):2003111. doi: 10.1183/13993003.03111-2020. Print 2021 Mar. Eur Respir J. 2021. PMID: 33334934 Free article. No abstract available.
Increased monocyte count and red cell distribution width as prognostic biomarkers in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
Karampitsakos T, Torrisi S, Antoniou K, Manali E, Korbila I, Papaioannou O, Sampsonas F, Katsaras M, Vasarmidi E, Papakosta D, Domvri K, Fouka E, Organtzis I, Daniil Z, Dimeas I, Kirgou P, Gourgoulianis KI, Papanikolaou IC, Markopoulou K, Kounti G, Tsapakidou E, Papadopoulou E, Tatsis K, Gogali A, Kostikas K, Tzilas V, Chrysikos S, Papiris S, Bouros D, Kreuter M, Tzouvelekis A. Karampitsakos T, et al. Among authors: dimeas i. Respir Res. 2021 May 5;22(1):140. doi: 10.1186/s12931-021-01725-9. Respir Res. 2021. PMID: 33952261 Free PMC article.
Reduction in Hospitalizations for Respiratory Diseases during the First COVID-19 Wave in Greece.
Kyriakopoulos C, Gogali A, Exarchos K, Potonos D, Tatsis K, Apollonatou V, Loukides S, Papiris S, Sigala I, Katsaounou P, Aggelidis M, Fouka E, Porpodis K, Kontakiotis T, Sampsonas F, Karampitsakos T, Tzouvelekis A, Bibaki E, Karagiannis K, Antoniou K, Tzanakis N, Dimeas I, Daniil Z, Gourgoulianis K, Kouratzi M, Steiropoulos P, Antonakis E, Papanikolaou IC, Ntritsos G, Kostikas K. Kyriakopoulos C, et al. Among authors: dimeas i. Respiration. 2021;100(7):588-593. doi: 10.1159/000515323. Epub 2021 Apr 7. Respiration. 2021. PMID: 33827103 Free PMC article.