Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1979 2
1980 3
1981 1
1982 2
1983 1
1984 1
1985 1
1986 1
2002 1
2008 1
2009 3
2010 1
2014 2
2020 1
2021 4
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

24 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Public health situation and needs assessment after Wenchuan earthquake in Anxian, Sichuan province].
Zhou XF, Zhou H, Liu SA, Hu JF, Chen MT, Hu WJ, Tang HL, Yan L, Li JW, Li RZ, Li YB, Wang JY, Zhang W, Zhang BK, Zhang QF, Yao JY, Chen C, Shi WQ, Xia LX, Cui BY, Cui WM, Kang N, Jiang M, Pan LJ, Zang ZF, Fan YX, Fan FC, Yu HJ. Zhou XF, et al. Among authors: fan fc. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 May;43(5):371-5. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009. PMID: 19534988 Chinese.
24 results