Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1993 1
1995 1
1996 2
1997 1
1998 4
1999 5
2000 10
2001 8
2002 9
2003 12
2004 10
2005 14
2006 6
2007 9
2008 8
2009 13
2010 12
2011 16
2012 8
2013 13
2014 14
2015 12
2016 14
2017 17
2018 7
2019 4
2020 10
2021 3
2022 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

233 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Analysis of Gut Microbiota in Patients with Parkinson's Disease.
Petrov VA, Saltykova IV, Zhukova IA, Alifirova VM, Zhukova NG, Dorofeeva YB, Tyakht AV, Kovarsky BA, Alekseev DG, Kostryukova ES, Mironova YS, Izhboldina OP, Nikitina MA, Perevozchikova TV, Fait EA, Babenko VV, Vakhitova MT, Govorun VM, Sazonov AE. Petrov VA, et al. Among authors: govorun vm. Bull Exp Biol Med. 2017 Apr;162(6):734-737. doi: 10.1007/s10517-017-3700-7. Epub 2017 Apr 20. Bull Exp Biol Med. 2017. PMID: 28429209
Links of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and alcoholic liver disease.
Dubinkina VB, Tyakht AV, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitsky EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM. Dubinkina VB, et al. Among authors: govorun vm. Microbiome. 2017 Oct 17;5(1):141. doi: 10.1186/s40168-017-0359-2. Microbiome. 2017. PMID: 29041989 Free PMC article.
Nanotechnologies in proteomics.
Ivanov YD, Govorun VM, Bykov VA, Archakov AI. Ivanov YD, et al. Among authors: govorun vm. Proteomics. 2006 Mar;6(5):1399-414. doi: 10.1002/pmic.200402087. Proteomics. 2006. PMID: 16447155 Review.
Phigaro: high-throughput prophage sequence annotation.
Starikova EV, Tikhonova PO, Prianichnikov NA, Rands CM, Zdobnov EM, Ilina EN, Govorun VM. Starikova EV, et al. Among authors: govorun vm. Bioinformatics. 2020 Jun 1;36(12):3882-3884. doi: 10.1093/bioinformatics/btaa250. Bioinformatics. 2020. PMID: 32311023
The A-allele of the FTO Gene rs9939609 Polymorphism Is Associated With Decreased Proportion of Slow Oxidative Muscle Fibers and Over-represented in Heavier Athletes.
Guilherme JPLF, Egorova ES, Semenova EA, Kostryukova ES, Kulemin NA, Borisov OV, Khabibova SA, Larin AK, Ospanova EA, Pavlenko AV, Lyubaeva EV, Popov DV, Lysenko EA, Vepkhvadze TF, Lednev EM, Govorun VM, Generozov EV, Ahmetov II, Lancha Junior AH. Guilherme JPLF, et al. Among authors: govorun vm. J Strength Cond Res. 2019 Mar;33(3):691-700. doi: 10.1519/JSC.0000000000003032. J Strength Cond Res. 2019. PMID: 30694969
New Insights into Therapy-Induced Progression of Cancer.
Shnaider PV, Ivanova OM, Malyants IK, Anufrieva KS, Semenov IA, Pavlyukov MS, Lagarkova MA, Govorun VM, Shender VO. Shnaider PV, et al. Among authors: govorun vm. Int J Mol Sci. 2020 Oct 23;21(21):7872. doi: 10.3390/ijms21217872. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 33114182 Free PMC article. Review.
Data on translatome analysis of Mycoplasma gallisepticum.
Fisunov GY, Evsyutina DV, Govorun VM. Fisunov GY, et al. Among authors: govorun vm. Data Brief. 2016 Sep 7;9:422-424. doi: 10.1016/j.dib.2016.08.056. eCollection 2016 Dec. Data Brief. 2016. PMID: 27699194 Free PMC article.
Comprehensive Functional Analysis of Escherichia coli Ribosomal RNA Methyltransferases.
Pletnev P, Guseva E, Zanina A, Evfratov S, Dzama M, Treshin V, Pogorel'skaya A, Osterman I, Golovina A, Rubtsova M, Serebryakova M, Pobeguts OV, Govorun VM, Bogdanov AA, Dontsova OA, Sergiev PV. Pletnev P, et al. Among authors: govorun vm. Front Genet. 2020 Feb 27;11:97. doi: 10.3389/fgene.2020.00097. eCollection 2020. Front Genet. 2020. PMID: 32174967 Free PMC article.
The Dynamics of Mycoplasma gallisepticum Nucleoid Structure at the Exponential and Stationary Growth Phases.
Fisunov GY, Zubov AI, Pobeguts OV, Varizhuk AM, Galyamina MA, Evsyutina DV, Semashko TA, Manuvera VA, Kovalchuk SI, Ziganshin RK, Barinov NA, Klinov DV, Govorun VM. Fisunov GY, et al. Among authors: govorun vm. Front Microbiol. 2021 Nov 18;12:753760. doi: 10.3389/fmicb.2021.753760. eCollection 2021. Front Microbiol. 2021. PMID: 34867875 Free PMC article.
233 results