Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1963 3
1964 2
1965 1
1979 2
1980 2
1981 3
1982 4
1983 2
1984 4
1985 6
1986 12
1987 6
1988 8
1989 11
1990 7
1991 9
1992 20
1993 17
1994 20
1995 26
1996 16
1997 29
1998 33
1999 32
2000 26
2001 48
2002 72
2003 61
2004 91
2005 85
2006 102
2007 122
2008 115
2009 134
2010 165
2011 198
2012 239
2013 280
2014 246
2015 255
2016 299
2017 320
2018 381
2019 428
2020 503
2021 556
2022 498
2023 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

4,949 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Microwave ablation versus laparoscopic resection as first-line therapy for solitary 3-5-cm HCC.
Wang Z, Liu M, Zhang DZ, Wu SS, Hong ZX, He GB, Yang H, Xiang BD, Li X, Jiang TA, Li K, Tang Z, Huang F, Lu M, Chen JA, Lin YC, Lu X, Wu YQ, Zhang XW, Zhang YF, Cheng C, Ye HL, Wang LT, Zhong HG, Zhong JH, Wang L, Chen M, Liang FF, Chen Y, Xu YS, Yu XL, Cheng ZG, Liu FY, Han ZY, Tang WZ, Yu J, Liang P. Wang Z, et al. Among authors: he gb. Hepatology. 2022 Jul;76(1):66-77. doi: 10.1002/hep.32323. Epub 2022 Jan 28. Hepatology. 2022. PMID: 35007334
Microfluidics applications for high-throughput single cell sequencing.
Zhou WM, Yan YY, Guo QR, Ji H, Wang H, Xu TT, Makabel B, Pilarsky C, He G, Yu XY, Zhang JY. Zhou WM, et al. Among authors: he g. J Nanobiotechnology. 2021 Oct 11;19(1):312. doi: 10.1186/s12951-021-01045-6. J Nanobiotechnology. 2021. PMID: 34635104 Free PMC article. Review.
Membranes for Gas Separation.
Zhang Z, Fuoco A, He G. Zhang Z, et al. Among authors: he g. Membranes (Basel). 2021 Sep 30;11(10):755. doi: 10.3390/membranes11100755. Membranes (Basel). 2021. PMID: 34677521 Free PMC article.
Semi-Implantable Bioelectronics.
Fang J, Huang S, Liu F, He G, Li X, Huang X, Chen HJ, Xie X. Fang J, et al. Among authors: he g. Nanomicro Lett. 2022 May 28;14(1):125. doi: 10.1007/s40820-022-00818-4. Nanomicro Lett. 2022. PMID: 35633391 Free PMC article. Review.
4,949 results