Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1989 1
1994 1
2000 1
2001 3
2002 1
2003 3
2004 3
2005 4
2006 1
2007 4
2008 8
2009 4
2010 4
2011 3
2012 6
2013 9
2014 11
2015 10
2016 6
2017 12
2018 17
2019 11
2020 19
2021 16
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

142 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Progression of Myopia in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement.
Wang J, Li Y, Musch DC, Wei N, Qi X, Ding G, Li X, Li J, Song L, Zhang Y, Ning Y, Zeng X, Hua N, Li S, Qian X. Wang J, et al. Among authors: hua n. JAMA Ophthalmol. 2021 Mar 1;139(3):293-300. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.6239. JAMA Ophthalmol. 2021. PMID: 33443542 Free PMC article.
Perovskite neural trees.
Zhang HT, Park TJ, Zaluzhnyy IA, Wang Q, Wadekar SN, Manna S, Andrawis R, Sprau PO, Sun Y, Zhang Z, Huang C, Zhou H, Zhang Z, Narayanan B, Srinivasan G, Hua N, Nazaretski E, Huang X, Yan H, Ge M, Chu YS, Cherukara MJ, Holt MV, Krishnamurthy M, Shpyrko OG, Sankaranarayanan SKRS, Frano A, Roy K, Ramanathan S. Zhang HT, et al. Among authors: hua n. Nat Commun. 2020 May 7;11(1):2245. doi: 10.1038/s41467-020-16105-y. Nat Commun. 2020. PMID: 32382036 Free PMC article.
Laboratory Study on Disconnection Events in Comets.
Li YF, Li YT, Wang WM, Yuan DW, Zhu BJ, Zhong JY, Wei HG, Li F, Han B, Zhang K, Pei XX, Zhang Z, Zhao JR, Liu C, Liao GQ, Fang ZH, Wang C, Wang XG, Sakawa Y, Rhee YJ, Lu X, Hua N, Zhu BQ, Morita T, Kuramitsu Y, Huang XG, Fu SZ, Zhu JQ, Zhao G, Zhang J. Li YF, et al. Among authors: hua n. Sci Rep. 2018 Jan 11;8(1):463. doi: 10.1038/s41598-017-18712-0. Sci Rep. 2018. PMID: 29323147 Free PMC article.
Prevalence of refractive errors in Tibetan adolescents.
Qian X, Liu B, Wang J, Wei N, Qi X, Li X, Li J, Zhang Y, Hua N, Ning Y, Ding G, Ma X, Wang B. Qian X, et al. Among authors: hua n. BMC Ophthalmol. 2018 May 11;18(1):118. doi: 10.1186/s12886-018-0780-8. BMC Ophthalmol. 2018. PMID: 29747615 Free PMC article.
Predicting Patients at Risk of 30-Day Unplanned Hospital Readmission.
Baig M, Hua N, Zhang E, Robinson R, Armstrong D, Whittaker R, Robinson T, Mirza F, Ullah E. Baig M, et al. Among authors: hua n. Stud Health Technol Inform. 2019 Aug 8;266:20-24. doi: 10.3233/SHTI190767. Stud Health Technol Inform. 2019. PMID: 31397296
School-based epidemiology study of myopia in Tianjin, China.
Wang J, Li Y, Zhao Z, Wei N, Qi X, Ding G, Li X, Li J, Song L, Zhang Y, Yi RH, Ning Y, Zeng X, Hua N, Qian X. Wang J, et al. Among authors: hua n. Int Ophthalmol. 2020 Sep;40(9):2213-2222. doi: 10.1007/s10792-020-01400-w. Epub 2020 May 29. Int Ophthalmol. 2020. PMID: 32472421 Free PMC article.
142 results