Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2016 1
2017 1
2018 1
2019 4
2020 2
2021 5
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

12 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
IgG4-related sclerosing cholangitis: not always an obvious entity.
Velegraki M, Vardas E, Dervenis C, Fragaki M, Nikolaou P, Mpitouli A, Kazamias G, Sepsa A, Giannikaki E, Paspatis GA. Velegraki M, et al. Among authors: kazamias g. Ann Gastroenterol. 2021 Jul-Aug;34(4):594-596. doi: 10.20524/aog.2021.0610. Epub 2021 Feb 26. Ann Gastroenterol. 2021. PMID: 34276201 Free PMC article.
Ligneous conjunctivitis associated with type I plasminogen deficiency: A rare case.
Dimopoulos D, Zacharioudakis A, Kazamias G, Danilatou V, Katerini D, Nodarakis M, Koutentaki ME, Koutentakis P. Dimopoulos D, et al. Among authors: kazamias g. Eur J Ophthalmol. 2021 Jul 24:11206721211018373. doi: 10.1177/11206721211018373. Online ahead of print. Eur J Ophthalmol. 2021. PMID: 34308677
Ileocolic Intussusception in a Woman: A Case Report and Literature Review.
Moniakis AA, Flamourakis ME, Gkionis IG, Giakoumakis MI, Tsagkataki ES, Kazamias GM, Spiridakis KG, Christodoulakis MS. Moniakis AA, et al. Among authors: kazamias gm. Am J Case Rep. 2021 Oct 8;22:e933341. doi: 10.12659/AJCR.933341. Am J Case Rep. 2021. PMID: 34623978 Free PMC article. Review.
Gastric glomus tumor: a case report and review of the literature.
Tsagkataki ES, Flamourakis ME, Gkionis IG, Giakoumakis MI, Delimpaltadakis GN, Kazamias GM, Giannikaki ES, Christodoulakis MS. Tsagkataki ES, et al. Among authors: kazamias gm. J Med Case Rep. 2021 Aug 16;15(1):415. doi: 10.1186/s13256-021-03011-0. J Med Case Rep. 2021. PMID: 34392835 Free PMC article. Review.
Enhanced biodegradation and valorization of drilling wastewater via simultaneous production of biosurfactants and polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas citronellolis SJTE-3.
Koutinas M, Kyriakou M, Andreou K, Hadjicharalambous M, Kaliviotis E, Pasias D, Kazamias G, Varavvas C, Vyrides I. Koutinas M, et al. Among authors: kazamias g. Bioresour Technol. 2021 Nov;340:125679. doi: 10.1016/j.biortech.2021.125679. Epub 2021 Jul 28. Bioresour Technol. 2021. PMID: 34364084
Wnt1 silences chemokine genes in dendritic cells and induces adaptive immune resistance in lung adenocarcinoma.
Kerdidani D, Chouvardas P, Arjo AR, Giopanou I, Ntaliarda G, Guo YA, Tsikitis M, Kazamias G, Potaris K, Stathopoulos GT, Zakynthinos S, Kalomenidis I, Soumelis V, Kollias G, Tsoumakidou M. Kerdidani D, et al. Among authors: kazamias g. Nat Commun. 2019 Mar 29;10(1):1405. doi: 10.1038/s41467-019-09370-z. Nat Commun. 2019. PMID: 30926812 Free PMC article.
Disseminated metastatic cutaneous melanoma to pancreas and upper gastrointestinal tract diagnosed by endoscopic ultrasound: an unusual case.
Voudoukis E, Mpitouli A, Giannakopoulou K, Velegraki M, Datseri G, Bachlitzanaki M, Kazamias G, Fahouridi A, Mastorakis E, Vardas E, Kontopodis E, Paspatis G. Voudoukis E, et al. Among authors: kazamias g. Clin J Gastroenterol. 2020 Feb;13(1):134-138. doi: 10.1007/s12328-019-01004-7. Epub 2019 Jun 21. Clin J Gastroenterol. 2020. PMID: 31228079
12 results