Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1999 1
2000 1
2001 6
2002 4
2003 2
2004 6
2005 8
2006 5
2007 4
2008 4
2009 1
2010 6
2011 1
2012 4
2013 3
2014 8
2015 8
2016 3
2017 1
2018 3
2019 3
2020 3
2021 2
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

86 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Plants with genetically encoded autoluminescence.
Mitiouchkina T, Mishin AS, Somermeyer LG, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov FA, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. Mitiouchkina T, et al. Among authors: kondrashov fa. Nat Biotechnol. 2020 Aug;38(8):944-946. doi: 10.1038/s41587-020-0500-9. Epub 2020 Apr 27. Nat Biotechnol. 2020. PMID: 32341562 Free PMC article.
The limits of normal approximation for adult height.
Slavskii SA, Kuznetsov IA, Shashkova TI, Bazykin GA, Axenovich TI, Kondrashov FA, Aulchenko YS. Slavskii SA, et al. Among authors: kondrashov fa. Eur J Hum Genet. 2021 Jul;29(7):1082-1091. doi: 10.1038/s41431-021-00836-7. Epub 2021 Mar 4. Eur J Hum Genet. 2021. PMID: 33664501 Free PMC article.
Erratum.
Schmidt S, Gerasimova A, Kondrashov FA, Adzhubei IA, Kondrashov AS, Sunyaev S. Schmidt S, et al. Among authors: kondrashov fa. PLoS Genet. 2008 Dec;4(12):10.1371/annotation/a81b1fab-890c-447b-a308-5bc8ca3eb21d. doi: 10.1371/annotation/a81b1fab-890c-447b-a308-5bc8ca3eb21d. Epub 2008 Dec 10. PLoS Genet. 2008. PMID: 19096535 Free PMC article.
A structural perspective of compensatory evolution.
Ivankov DN, Finkelstein AV, Kondrashov FA. Ivankov DN, et al. Among authors: kondrashov fa. Curr Opin Struct Biol. 2014 Jun;26(100):104-12. doi: 10.1016/j.sbi.2014.05.004. Epub 2014 Jun 28. Curr Opin Struct Biol. 2014. PMID: 24981969 Free PMC article. Review.
Genetically encodable bioluminescent system from fungi.
Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova LI, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov FA, Yampolsky IV. Kotlobay AA, et al. Among authors: kondrashov fa. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 11;115(50):12728-12732. doi: 10.1073/pnas.1803615115. Epub 2018 Nov 26. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018. PMID: 30478037 Free PMC article.
Author Correction: Plants with genetically encoded autoluminescence.
Mitiouchkina T, Mishin AS, Somermeyer LG, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov FA, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. Mitiouchkina T, et al. Among authors: kondrashov fa. Nat Biotechnol. 2020 Aug;38(8):1001. doi: 10.1038/s41587-020-0578-0. Nat Biotechnol. 2020. PMID: 32499610
86 results