Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2006 1
2009 4
2010 2
2011 6
2013 12
2014 11
2015 18
2016 16
2017 23
2018 11
2019 24
2020 16
2021 11
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

145 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hypochlorite-Induced Oxidative Modification of Fibrinogen.
Yurina LV, Vasilyeva AD, Bugrova AE, Indeykina MI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Yurina LV, et al. Among authors: kononikhin as. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;484(1):37-41. doi: 10.1134/S1607672919010101. Epub 2019 Apr 22. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31012009
Peroxide-Induced Oxidative Modification of Hemoglobin.
Vasilyeva AD, Yurina LV, Bugrova AE, Indeykina MI, Azarova DY, Bychkova AV, Akzhigitova KI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: kononikhin as. Dokl Biochem Biophys. 2019 May;486(1):197-200. doi: 10.1134/S1607672919030116. Epub 2019 Jul 31. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31367820
SERPINA1 Peptides in Urine as A Potential Marker of Preeclampsia Severity.
Starodubtseva N, Nizyaeva N, Baev O, Bugrova A, Gapaeva M, Muminova K, Kononikhin A, Frankevich V, Nikolaev E, Sukhikh G. Starodubtseva N, et al. Among authors: kononikhin a. Int J Mol Sci. 2020 Jan 30;21(3):914. doi: 10.3390/ijms21030914. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32019243 Free PMC article.
Urinary Protein and Peptide Markers in Chronic Kidney Disease.
Chebotareva N, Vinogradov A, McDonnell V, Zakharova NV, Indeykina MI, Moiseev S, Nikolaev EN, Kononikhin AS. Chebotareva N, et al. Among authors: kononikhin as. Int J Mol Sci. 2021 Nov 9;22(22):12123. doi: 10.3390/ijms222212123. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34830001 Free PMC article. Review.
Peroxide-Induced Damage to Plasminogen Molecules.
Vasilyeva AD, Ivanov VS, Yurina LV, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: kononikhin as. Dokl Biochem Biophys. 2021 Nov;501(1):419-423. doi: 10.1134/S1607672921060053. Epub 2021 Dec 29. Dokl Biochem Biophys. 2021. PMID: 34966964
Hypochlorite-Induced Damage of Plasminogen Molecules: Structural-Functional Disturbance.
Vasilyeva AD, Yurina LV, Shchegolikhin AN, Bugrova AE, Konstantinova TS, Indeykina MI, Kononikhin AS, Nikolaev EN, Rosenfeld MA. Vasilyeva AD, et al. Among authors: kononikhin as. Dokl Biochem Biophys. 2019 Sep;488(1):332-337. doi: 10.1134/S1607672919050144. Epub 2019 Nov 25. Dokl Biochem Biophys. 2019. PMID: 31768854
Conservative and Atypical Ferritins of Sponges.
Adameyko KI, Burakov AV, Finoshin AD, Mikhailov KV, Kravchuk OI, Kozlova OS, Gornostaev NG, Cherkasov AV, Erokhov PA, Indeykina MI, Bugrova AE, Kononikhin AS, Moiseenko AV, Sokolova OS, Bonchuk AN, Zhegalova IV, Georgiev AA, Mikhailov VS, Gogoleva NE, Gazizova GR, Shagimardanova EI, Gusev OA, Lyupina YV. Adameyko KI, et al. Among authors: kononikhin as. Int J Mol Sci. 2021 Aug 11;22(16):8635. doi: 10.3390/ijms22168635. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34445356 Free PMC article.
Effect of MSCs and MSC-Derived Extracellular Vesicles on Human Blood Coagulation.
Silachev DN, Goryunov KV, Shpilyuk MA, Beznoschenko OS, Morozova NY, Kraevaya EE, Popkov VA, Pevzner IB, Zorova LD, Evtushenko EA, Starodubtseva NL, Kononikhin AS, Bugrova AE, Evtushenko EG, Plotnikov EY, Zorov DB, Sukhikh GT. Silachev DN, et al. Among authors: kononikhin as. Cells. 2019 Mar 19;8(3):258. doi: 10.3390/cells8030258. Cells. 2019. PMID: 30893822 Free PMC article.
145 results