Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2020 2
2021 3
2022 3
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean kovyrshin, a[au] (6 results)?
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: kovyrshina av. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: kovyrshina av. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
Single-Domain Antibodies Efficiently Neutralize SARS-CoV-2 Variants of Concern.
Favorskaya IA, Shcheblyakov DV, Esmagambetov IB, Dolzhikova IV, Alekseeva IA, Korobkova AI, Voronina DV, Ryabova EI, Derkaev AA, Kovyrshina AV, Iliukhina AA, Botikov AG, Voronina OL, Egorova DA, Zubkova OV, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Logunov DY, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Favorskaya IA, et al. Among authors: kovyrshina av. Front Immunol. 2022 Feb 24;13:822159. doi: 10.3389/fimmu.2022.822159. eCollection 2022. Front Immunol. 2022. PMID: 35281053 Free PMC article.
Retention of Neutralizing Response against SARS-CoV-2 Omicron Variant in Sputnik V-Vaccinated Individuals.
Lapa D, Grousova DM, Matusali G, Meschi S, Colavita F, Bettini A, Gramigna G, Francalancia M, Garbuglia AR, Girardi E, Puro V, Antinori A, Kovyrshina AV, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Gushchin VA, Logunov DY, Naroditsky BS, Vaia F, Gintsburg AL. Lapa D, et al. Among authors: kovyrshina av. Vaccines (Basel). 2022 May 21;10(5):817. doi: 10.3390/vaccines10050817. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35632574 Free PMC article.
Immunogenicity and protectivity of intranasally delivered vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine Sputnik V in mice and non-human primates.
Tukhvatulin AI, Gordeychuk IV, Dolzhikova IV, Dzharullaeva AS, Krasina ME, Bayurova EO, Grousova DM, Kovyrshina AV, Kondrashova AS, Avdoshina DV, Gulyaev SA, Gulyaeva TV, Moroz AV, Illarionova VV, Zorkov ID, Iliukhina AA, Shelkov AY, Botikov AG, Erokhova AS, Shcheblyakov DV, Esmagambetov IB, Zubkova OV, Tokarskaya EA, Savina DM, Vereveyko YR, Ungur AS, Naroditsky BS, Ishmukhametov AA, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: kovyrshina av. Emerg Microbes Infect. 2022 Dec;11(1):2229-2247. doi: 10.1080/22221751.2022.2119169. Emerg Microbes Infect. 2022. PMID: 36031930 Free PMC article.
Preclinical Studies of Immunogenity, Protectivity, and Safety of the Combined Vector Vaccine for Prevention of the Middle East Respiratory Syndrome.
Dolzhikova IV, Grousova DM, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Ozharovskaia TA, Popova O, Esmagambetov IB, Shcheblyakov DV, Evgrafova IM, Nedorubov AA, Gordeichuk IV, Gulyaev SA, Botikov AG, Panina LV, Mishin DV, Loginova SY, Borisevich SV, Deryabin PG, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: kovyrshina av. Acta Naturae. 2020 Jul-Sep;12(3):114-123. doi: 10.32607/actanaturae.11042. Acta Naturae. 2020. PMID: 33173601 Free PMC article.
An open, non-randomised, phase 1/2 trial on the safety, tolerability, and immunogenicity of single-dose vaccine "Sputnik Light" for prevention of coronavirus infection in healthy adults.
Tukhvatulin AI, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaia TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zubkova TG, Zakharov KA, Vasilyuk VB, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: kovyrshina av. Lancet Reg Health Eur. 2021 Dec;11:100241. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100241. Epub 2021 Nov 2. Lancet Reg Health Eur. 2021. PMID: 34746910 Free PMC article.
Neutralizing Activity of Sera from Sputnik V-Vaccinated People against Variants of Concern (VOC: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2, B.1.617.3) and Moscow Endemic SARS-CoV-2 Variants.
Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Odintsova AS, Siniavin AE, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Burgasova OA, Kolobukhina LV, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Botikov AG, Kuzina AV, Grousova DM, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Karpova OV, Voronina OL, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Lioznov DA, Danilenko DM, Komissarov AB, Tkachuck AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: kovyrshina av. Vaccines (Basel). 2021 Jul 12;9(7):779. doi: 10.3390/vaccines9070779. Vaccines (Basel). 2021. PMID: 34358195 Free PMC article.