Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1975 1
1976 1
1978 1
1982 1
1984 1
2003 1
2020 3
2022 1
2023 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

10 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset.
Seregin AP, Bochkov DA, Shner JV, Garin EV, Pospelov IN, Prokhorov VE, Golyakov PV, Mayorov SR, Svirin SA, Khimin AN, Gorbunova MS, Kashirina ES, Kuryakova OP, Bolshakov BV, Ebel AL, Khapugin AA, Mallaliev MM, Mirvoda SV, Lednev SA, Nesterkova DV, Zelenova NP, Nesterova SA, Zelenkova VN, Vinogradov GM, Biryukova OV, Verkhozina AV, Zyrianov AP, Gerasimov SV, Murtazaliev RA, Basov YM, Marchenkova KY, Vladimirov DR, Safina DB, Dudov SV, Degtyarev NI, Tretyakova DV, Chimitov DG, Sklyar EA, Kandaurova AN, Bogdanovich SA, Dubynin AV, Chernyagina OA, Lebedev AV, Knyazev MS, Mitjushina IY, Filippova NV, Dudova KV, Kuzmin IV, Svetasheva TY, Zakharov VP, Travkin VP, Magazov YO, Teploukhov VY, Efremov AN, Deineko OV, Stepanov VV, Popov ES, Kuzmenckin DV, Strus TL, Zarubo TV, Romanov KV, Ebel AL, Tishin DV, Arkhipov VY, Korotkov VN, Kutueva SB, Gostev VV, Krivosheev MM, Gamova NS, Belova VA, Kosterin OE, Prokopenko SV, Sultanov RR, Kobuzeva IA, Dorofeev NV, Yakovlev AA, Danilevsky YV, Zolotukhina IB, Yumagulov DA, Glazunov VA, Bakutov VA, Danilin AV, Pavlov IV, Pushay ES, Tikhonova EV, Samodurov KV, Epikhin DV, Silaeva TB, Pyak AI, Fedorova YA, Samarin ES, Shilov DS, Borodulina VP, Kropocheva… See abstract for full author list ➔ Seregin AP, et al. Among authors: kozhin mn. Biodivers Data J. 2020 Nov 17;8:e59249. doi: 10.3897/BDJ.8.e59249. eCollection 2020. Biodivers Data J. 2020. PMID: 33244292 Free PMC article.
[Case of multiple electric defibrillations of the heart].
Vlasenko MA, Khodosh EM, Baĭer DN, Kozhin MI, Kononenko LG. Vlasenko MA, et al. Among authors: kozhin mi. Vrach Delo. 1982 Jun;(6):75-8. Vrach Delo. 1982. PMID: 7113172 Russian. No abstract available.