Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1963 1
1964 1
1965 1
1966 1
1967 4
1968 1
1972 1
1973 2
1974 4
1975 3
1976 7
1977 4
1978 1
1979 5
1980 1
1981 2
1982 3
1983 4
1984 4
1985 2
1986 2
1987 6
1988 1
1989 5
1990 3
1991 2
1992 4
1993 5
1994 3
1995 5
1996 2
1998 4
2000 5
2001 1
2002 2
2003 3
2004 4
2005 5
2006 2
2007 7
2008 4
2009 4
2010 4
2011 2
2012 2
2014 6
2015 1
2016 3
2019 2
2020 1
2021 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

150 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Dual-targeted anti-CMV/anti-HIV-1 heterodimers.
Khandazhinskaya AL, Mercurio V, Maslova AA, Ñahui Palomino RA, Novikov MS, Matyugina ES, Paramonova MP, Kukhanova MK, Fedorova NE, Yurlov KI, Kushch AA, Tarasova O, Margolis L, Kochetkov SN, Vanpouille C. Khandazhinskaya AL, et al. Among authors: kukhanova mk. Biochimie. 2021 Oct;189:169-180. doi: 10.1016/j.biochi.2021.06.011. Epub 2021 Jun 29. Biochimie. 2021. PMID: 34197866 Free PMC article.
The peptidyltransferase center of ribosomes.
Krayevsky AA, Kukhanova MK. Krayevsky AA, et al. Among authors: kukhanova mk. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol. 1979;23:1-51. doi: 10.1016/s0079-6603(08)60130-0. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol. 1979. PMID: 44920 Review. No abstract available.
Phosphorodiamides as prodrugs for antiviral nucleosides.
Shipitsyn AV, Zakirova NF, Belanov EF, Pronyaeva TR, Fedyuk NV, Kukhanova MK, Pokrovsky AG. Shipitsyn AV, et al. Among authors: kukhanova mk. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2003 May-Aug;22(5-8):963-6. doi: 10.1081/NCN-120022696. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2003. PMID: 14565322
Synthesis and in vitro Biological Evaluation of Novel Thymidine Analogs Containing 1H-1,2,3-Triazolyl, 1H-Tetrazolyl, and 2H-Tetrazolyl Fragments.
Popova EA, Ovsepyan GK, Protas AV, Erkhitueva EB, Kukhanova MK, Yesaulkova YL, Zarubaev VV, Starova GL, Suezov RV, Eremin AV, Ostrovskii VA, Trifonov RE. Popova EA, et al. Among authors: kukhanova mk. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2019;38(10):713-731. doi: 10.1080/15257770.2018.1541466. Epub 2019 Apr 16. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2019. PMID: 30991893
150 results