Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1955 1
1970 1
1971 4
1972 1
1973 4
1974 1
1977 2
1978 1
1979 1
1980 1
1981 1
1983 1
1986 1
1987 4
1988 5
1989 4
1990 4
1991 4
1993 1
1994 1
1995 2
1996 2
1998 2
2000 1
2001 1
2002 1
2005 1
2006 1
2007 4
2008 2
2009 2
2010 4
2011 9
2012 4
2013 9
2014 8
2015 8
2016 16
2017 12
2018 5
2019 10
2020 12
2021 15
2022 11
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

181 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[The current state of the issue on explosive injury].
Kislov MA, Makarov IY, Leonov SV, Pigolkin YI, Zotkin DA. Kislov MA, et al. Among authors: leonov sv. Sud Med Ekspert. 2021;64(4):68-72. doi: 10.17116/sudmed20216404168. Sud Med Ekspert. 2021. PMID: 34264585 Russian.
In Silico Approaches to the Design of NS5A Inhibitors.
Ivanenkov YA, Veselov MS, Aladinskiy VA, Shakhbazyan AG, Yartseva SM, Majouga AG, Aladinskaya AV, Vantskul AS, Leonov SV, Ivachtchenko AV, Koteliansky VE. Ivanenkov YA, et al. Among authors: leonov sv. Curr Top Med Chem. 2016;16(12):1383-91. doi: 10.2174/1568026616666151120113705. Curr Top Med Chem. 2016. PMID: 26585932 Review.
Mid-infrared laser performance of Ce3+-doped selenide glass.
Fjodorow P, Frolov MP, Leonov SO, Denker BI, Galagan BI, Sverchkov SE, Koltashev VV, Plotnichenko VG, Sukhanov MV, Velmuzhov AP. Fjodorow P, et al. Among authors: leonov so. Opt Express. 2021 Aug 16;29(17):27674-27682. doi: 10.1364/OE.433828. Opt Express. 2021. PMID: 34615179 Free article.
Reproductive Characteristics of Thawed Stallion Sperm.
Atroshchenko MM, Arkhangelskaya E, Isaev DA, Stavitsky SB, Zaitsev AM, Kalaschnikov VV, Leonov S, Osipov AN. Atroshchenko MM, et al. Among authors: leonov s. Animals (Basel). 2019 Dec 9;9(12):1099. doi: 10.3390/ani9121099. Animals (Basel). 2019. PMID: 31818047 Free PMC article.
[Application of reporter strains for new antibiotic screening].
Sergiev PV, Osterman IA, Golovina AY, Laptev IG, Pletnev PI, Evfratov SA, Marusich EI, Leonov SV, Ivanenkov YA, Bogdanov AA, Dontsova OA. Sergiev PV, et al. Among authors: leonov sv. Biomed Khim. 2016 Mar-Apr;62(2):117-23. doi: 10.18097/PBMC20166202117. Biomed Khim. 2016. PMID: 27143367 Review. Russian.
Resonantly pumped Ce3+ mid-infrared lasing in selenide glass.
Denker BI, Galagan BI, Sverchkov SE, Koltashev VV, Plotnichenko VG, Sukhanov MV, Velmuzhov AP, Frolov MP, Korostelin YV, Kozlovsky VI, Leonov SO, Fjodorow P, Skasyrsky YK. Denker BI, et al. Among authors: leonov so. Opt Lett. 2021 Aug 15;46(16):4002-4004. doi: 10.1364/OL.431938. Opt Lett. 2021. PMID: 34388796
Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N8) Virus Clade 2.3.4.4b, Western Siberia, Russia, 2020.
Sobolev I, Sharshov K, Dubovitskiy N, Kurskaya O, Alekseev A, Leonov S, Yushkov Y, Irza V, Komissarov A, Fadeev A, Danilenko D, Mine J, Tsunekuni R, Uchida Y, Saito T, Shestopalov A. Sobolev I, et al. Among authors: leonov s. Emerg Infect Dis. 2021 Aug;27(8):2224-2227. doi: 10.3201/eid2708.204969. Emerg Infect Dis. 2021. PMID: 34287138 Free PMC article.
181 results