Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2006 1
2009 1
2020 2
2021 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

6 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI, Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, Grousova DM, Erokhova AS, Kovyrshina AV, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Lubenets NL, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Morozova LF, Smolyarchuk EA, Kryukov EV, Babira VF, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL. Logunov DY, et al. Among authors: lubenets nl. Lancet. 2020 Sep 26;396(10255):887-897. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3. Epub 2020 Sep 4. Lancet. 2020. PMID: 32896291 Free PMC article. Clinical Trial.
An open, non-randomised, phase 1/2 trial on the safety, tolerability, and immunogenicity of single-dose vaccine "Sputnik Light" for prevention of coronavirus infection in healthy adults.
Tukhvatulin AI, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaia TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zubkova TG, Zakharov KA, Vasilyuk VB, Borisevich SV, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Tukhvatulin AI, et al. Among authors: lubenets nl. Lancet Reg Health Eur. 2021 Dec;11:100241. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100241. Epub 2021 Nov 2. Lancet Reg Health Eur. 2021. PMID: 34746910 Free PMC article.
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: lubenets nl. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
Psychrophilic trypsin-type protease from Serratia proteamaculans.
Mikhailova AG, Likhareva VV, Khairullin RF, Lubenets NL, Rumsh LD, Demidyuk IV, Kostrov SV. Mikhailova AG, et al. Among authors: lubenets nl. Biochemistry (Mosc). 2006 May;71(5):563-70. doi: 10.1134/s0006297906050166. Biochemistry (Mosc). 2006. PMID: 16732738
Preclinical Studies of Immunogenity, Protectivity, and Safety of the Combined Vector Vaccine for Prevention of the Middle East Respiratory Syndrome.
Dolzhikova IV, Grousova DM, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Ozharovskaia TA, Popova O, Esmagambetov IB, Shcheblyakov DV, Evgrafova IM, Nedorubov AA, Gordeichuk IV, Gulyaev SA, Botikov AG, Panina LV, Mishin DV, Loginova SY, Borisevich SV, Deryabin PG, Naroditsky BS, Logunov DY, Gintsburg AL. Dolzhikova IV, et al. Among authors: lubenets nl. Acta Naturae. 2020 Jul-Sep;12(3):114-123. doi: 10.32607/actanaturae.11042. Acta Naturae. 2020. PMID: 33173601 Free PMC article.