Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1989 1
1992 1
2002 1
2005 1
2011 2
2012 5
2013 1
2014 2
2015 5
2016 6
2017 14
2018 9
2019 8
2020 8
2021 9
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

68 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Radioprotective role of cyanobacterial phycobilisomes.
Klementiev KE, Maksimov EG, Gvozdev DA, Tsoraev GV, Protopopov FF, Elanskaya IV, Abramov SM, Dyakov MY, Ilyin VK, Nikolaeva NA, Moisenovich MM, Moisenovich AM, Slonimskiy YB, Sluchanko NN, Lebedev VM, Spassky AV, Friedrich T, Maksimov GV, Paschenko VZ, Rubin AB. Klementiev KE, et al. Among authors: maksimov eg. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019 Feb 1;1860(2):121-128. doi: 10.1016/j.bbabio.2018.11.018. Epub 2018 Nov 20. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 2019. PMID: 30465750 Free article.
A General Mechanism of Green-to-Red Photoconversions of GFP.
Gorbachev DA, Petrusevich EF, Kabylda AM, Maksimov EG, Lukyanov KA, Bogdanov AM, Baranov MS, Bochenkova AV, Mishin AS. Gorbachev DA, et al. Among authors: maksimov eg. Front Mol Biosci. 2020 Jul 29;7:176. doi: 10.3389/fmolb.2020.00176. eCollection 2020. Front Mol Biosci. 2020. PMID: 32850965 Free PMC article.
The Unique Protein-to-Protein Carotenoid Transfer Mechanism.
Maksimov EG, Sluchanko NN, Slonimskiy YB, Mironov KS, Klementiev KE, Moldenhauer M, Friedrich T, Los DA, Paschenko VZ, Rubin AB. Maksimov EG, et al. Biophys J. 2017 Jul 25;113(2):402-414. doi: 10.1016/j.bpj.2017.06.002. Biophys J. 2017. PMID: 28746851 Free PMC article.
Role of hydrogen bond alternation and charge transfer states in photoactivation of the Orange Carotenoid Protein.
Yaroshevich IA, Maksimov EG, Sluchanko NN, Zlenko DV, Stepanov AV, Slutskaya EA, Slonimskiy YB, Botnarevskii VS, Remeeva A, Gushchin I, Kovalev K, Gordeliy VI, Shelaev IV, Gostev FE, Khakhulin D, Poddubnyy VV, Gostev TS, Cherepanov DA, Polívka T, Kloz M, Friedrich T, Paschenko VZ, Nadtochenko VA, Rubin AB, Kirpichnikov MP. Yaroshevich IA, et al. Among authors: maksimov eg. Commun Biol. 2021 May 10;4(1):539. doi: 10.1038/s42003-021-02022-3. Commun Biol. 2021. PMID: 33972665 Free PMC article.
Amino acid residue at the 165th position tunes EYFP chromophore maturation. A structure-based design.
Pletneva NV, Maksimov EG, Protasova EA, Mamontova AV, Simonyan TR, Ziganshin RH, Lukyanov KA, Muslinkina L, Pletnev S, Bogdanov AM, Pletnev VZ. Pletneva NV, et al. Among authors: maksimov eg. Comput Struct Biotechnol J. 2021 May 11;19:2950-2959. doi: 10.1016/j.csbj.2021.05.017. eCollection 2021. Comput Struct Biotechnol J. 2021. PMID: 34136094 Free PMC article.
68 results