Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1966 1
1967 2
1969 1
1970 2
1975 4
1976 3
1978 2
1979 3
1980 1
1981 1
1983 1
1984 1
1985 1
1986 2
1988 3
1989 2
1990 1
1991 1
1993 2
1995 1
1996 1
1997 4
1999 4
2001 3
2002 6
2003 3
2004 3
2005 4
2006 4
2007 7
2008 4
2009 3
2010 2
2011 8
2012 4
2013 6
2014 4
2015 6
2016 6
2017 10
2018 5
2019 12
2020 9
2021 6
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

158 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Amazing symmetrical clustering in chloroplast genomes.
Sadovsky MG, Senashova MY, Malyshev AV. Sadovsky MG, et al. Among authors: malyshev av. BMC Bioinformatics. 2020 Mar 11;21(Suppl 2):83. doi: 10.1186/s12859-020-3350-z. BMC Bioinformatics. 2020. PMID: 32164552 Free PMC article.
[Ocular surface changes after cataract phacoemulsification].
Sakhnov SN, Yanchenko SV, Malyshev AV, Karapetov GY. Sakhnov SN, et al. Among authors: malyshev av. Vestn Oftalmol. 2021;137(6):55-60. doi: 10.17116/oftalma202113706155. Vestn Oftalmol. 2021. PMID: 34965068 Russian.
In silico Screening and Behavioral Validation of a Novel Peptide, LCGA-17, With Anxiolytic-Like Properties.
Malyshev AV, Sukhanova IA, Zlobin AS, Gedzun VR, Pavshintsev VV, Vasileva EV, Zalevsky AO, Doronin II, Mitkin NA, Golovin AV, Lovat ML, Kovalev GI, Zolotarev YA, Kuchumov AR, Babkin GA, Luscher B. Malyshev AV, et al. Front Neurosci. 2021 Aug 2;15:705590. doi: 10.3389/fnins.2021.705590. eCollection 2021. Front Neurosci. 2021. PMID: 34421525 Free PMC article.
Synthesis and biological evaluation of Doxorubicin-containing conjugate targeting PSMA.
Ivanenkov YA, Machulkin AE, Garanina AS, Skvortsov DA, Uspenskaya AA, Deyneka EV, Trofimenko AV, Beloglazkina EK, Zyk NV, Koteliansky VE, Bezrukov DS, Aladinskaya AV, Vorobyeva NS, Puchinina MM, Riabykh GK, Sofronova AA, Malyshev AS, Majouga AG. Ivanenkov YA, et al. Among authors: malyshev as. Bioorg Med Chem Lett. 2019 May 15;29(10):1246-1255. doi: 10.1016/j.bmcl.2019.01.040. Epub 2019 Feb 1. Bioorg Med Chem Lett. 2019. PMID: 30904185
Identification of Novel Antibacterials Using Machine Learning Techniques.
Ivanenkov YA, Zhavoronkov A, Yamidanov RS, Osterman IA, Sergiev PV, Aladinskiy VA, Aladinskaya AV, Terentiev VA, Veselov MS, Ayginin AA, Kartsev VG, Skvortsov DA, Chemeris AV, Baimiev AK, Sofronova AA, Malyshev AS, Filkov GI, Bezrukov DS, Zagribelnyy BA, Putin EO, Puchinina MM, Dontsova OA. Ivanenkov YA, et al. Among authors: malyshev as. Front Pharmacol. 2019 Aug 27;10:913. doi: 10.3389/fphar.2019.00913. eCollection 2019. Front Pharmacol. 2019. PMID: 31507413 Free PMC article.
2-Pyrazol-1-yl-thiazole derivatives as novel highly potent antibacterials.
Ivanenkov YA, Yamidanov RS, Osterman IA, Sergiev PV, Aladinskiy VA, Aladinskaya AV, Terentiev VA, Veselov MS, Ayginin AA, Skvortsov DA, Komarova KS, Sadovnikov SV, Matniyazov R, Sofronova AA, Malyshev AS, Machulkin AE, Petrov RA, Lukianov D, Iarovenko S, Bezrukov DS, Baymiev AK, Dontsova OA. Ivanenkov YA, et al. Among authors: malyshev as. J Antibiot (Tokyo). 2019 Nov;72(11):827-833. doi: 10.1038/s41429-019-0211-y. Epub 2019 Jul 29. J Antibiot (Tokyo). 2019. PMID: 31358913
158 results